Sponsorlu Bağlantılar

9.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 9.Sınıf Demokrasi ve İnsan Hakları 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Her Soru 4 Puandır. SÜRE:40 Dk

1.Aşağıdakilerden hangisi Manga Cart Libertatum’da (Büyük Özgürlük Fermanı’nda) yer alan ilkelerden biri değildir?

A.) 1215 yılında İngiltere’de imzalanmıştır.

B.) İlk defa hükümdarın yetkilerine karşı, soylular birtakım haklar talep etmiştir.

C.) Kişi özgürlüklerini korumada yargısal bir güvence getirememiştir.

D.) Kral ve onun adına devlet işlerini gören memurların etkinliklerini bir denetime bağlanmıştır.

E.) Batıda kişi hak ve özgürlüklerini sınırlı da olsa düzenleyen belgedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de hak ve özgürlükler ile ilgili bildirilerden biri değildir?

A.) Haklar Dilekçesi (Petition of Rights)

B.) Habeas Corput Act

C.) Haklar Bildirisi (Bill of Rights)

D.) Act of Settlement

E.) Bağımsızlık Bildirisi

3.Kölelikle ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.) Kölelik, en önemli insan hakları ihlallerinden biridir.

B.) Kölelik, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir.

C.) 1838 yılında kölelik, İngiltere’de kaldırılmıştır.

D.) Uluslar arası anlaşmalarda köle ticaretini ve köleliği yasaklayan hükümler

Bulunmamaktadır.

E.) Kölelik 1865 yılında Amerika’da kaldırılmıştır.

4 .Aşağıdaki özgürlüklerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından

Roosevelt’in ‘‘Dört Özgürlük Demeci’’nde yer almaz?

A.) söz ve ifade özgürlüğü

B.) vicdan özgürlüğü

C.) yoksulluktan kurtulma özgürlüğü

D.) korkudan kurtulma özgürlüğü

E.) basın özgürlüğü

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.) Birleşmiş Milletler Örgütü 1945 yılında kurulmuştur.

B.) Türkiye, Birleşmiş Örgütünün kurucularından değildir.

C.) Birleşmiş Milletler Anlaşması ile insan hakları ve temel özgürlüklerini inanç, saygı

ve bağlılık ilan etmiştir.

D.) Birleşmiş Milletlere üye devletlerin sayısı günümüzde 189’dur

E.) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile ilgili olarak yanlış bir hüküm içermektedir?

A.) Hukuksal olarak bağlayıcıdır.

B.) 1961 ve 1982 Anayasalarımızın hazırlanışında kaynaklık etmiştir.

C.) Önsöz ve otuz maddeden oluşmuştur.

D.) Klasik özgürlükler ile sosyal, ekonomik hak ve özgürlüklere yer verilmiştir.

E.) Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanmıştır

7. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslar Arası Sözleşme için yanlış olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A.) İmzalandıktan sonra on yıllık bir gecikmeyle yürürlüğe girmiştir.

B.) Sözleşmenin öngördüğü haklara işlerlik kazandırmak için İnsan Hakları Komitesi

kurulmuştur.

C.) Sözleşmede yer alan hükümler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan

Hükümlerden daha geneldir.

D.) Türkiye, bu sözleşmeyi 14 Ağustos 2000 tarihinde imzalanmıştır.

E.) Sözleşmenin ilk halinde isteğe bağlı bireysel başvuru öngörülmüştür.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.) Avrupa Konseyi statüsü 3 Ağustos 1949’da yürürlüğe girmiştir.

B.) Avrupa Konseyinin günümüzde 43 üyesi bulunmaktadır.

C.) Avrupa Konseyi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini gerçekleştirmeyi

Amaçlamaktadır

D.) Avrupa Konseyi Statüsü, insan haklarının korunmasında etkin bir yaptırım

Öngörmemiştir

E.) Avrupa Konseyinin organları; Bakanlar Komitesi, Danışma Kurulu Ve Sekreterliktir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özelliklerinden değildir?

A.) Sözleşme, bireyi, uluslar arası hukukta hak sahibi yapmıştır.

B.) Sözleşme’de yer alan haklardan, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan yabancılar

yararlanamaz.

C.) Bireysel başvuru hakkını getirmesi Sözleşme’nin yeni ve en önemli özelliğidir.

D.) Sözleşme, özgürlüğü yok etme özgürlüğünü yasaklamıştır.

E.) Sözleşme, temel haklarla birlikte bunlara ilişkin bazı kısıtlamaları da öngörmüştür.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireyler her zaman başvuruda bulunabilir.

B.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için hukuk yollarının tüketilmesi gerekir.

C.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ulusal mahkemeler üstünde, onların kararlarını

bozan ve onların yerine karar alan bir organ değildir.

D.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru, devlet başvurusu ya da bireysel başvuru

biçiminde gerçekleşir.

E.) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni yorumlama

yetkisi vardır.

11. Avrupa Birliği İçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A.) Başlangıçta ekonomik amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

B.) Uluslar üstü bir örgüttür.

C.) Üye olmak için serbest piyasa koşullarının yerine getirilmesi yeterlidir.

D.) Avrupa Birliğine üyelik için gerekli ölçüler 1993 yılında Kopenhag toplantısıyla

somutlaştırılmıştır.

E.) Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliğinin temel organlarındandır.

12. Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca oluşturulmuş organlardan değildir?

A.) İzleme Komitesi

B.) Kıdemli Memurlar Komitesi

C.) Çekişmeleri Önleme Merkezi

D.) Serbest Seçimler Bürosu

E.) Sekreterlik

13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sivil toplum örgütü anlamında kullanılmaz?

A.) üçüncü sektör kuruluşları

B.) gönüllü kuruluşlar

C.) devlet dışı kuruluşlar

D.) hükümet dışı kuruluşlar

E.) ulusal kuruluşlar

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.) Sivil toplum örgütlerinin ortak özelliği, kazanç gütme amacının olmamasıdır.

B.) Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslar arası olabilir.

C.) Ülkemizde sivil toplum örgütleri, dernek statüsü altında etkinlik göstermektedir.

D.) Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri çeşitli alanlara yayılmıştır.

E.) Sokak Çocuklarını Koruma Derneği, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinden biridir.

15. Aşağıdakilerden hangisi, uluslar arası bir sivil toplum örgütü değildir?

A.) Uluslar Arası Af Örgütü

B.) Sınır Tanımayan Doktorlar

C.) Noterler Birliği

D.) Uluslar Arası Hukukçular Komisyonu

E.) İnsan Hakları İçin Uluslar Arası Birlik

16-Atatürk İnkılabının temelinde hangi düşünce bulunmaktadır?

A.) milliyetçilik

B.) tek tip toplum yaratmak

C.) ırk esasına dayalı toplum yaratmak

D.) din kurallarını esas alarak yeni bir hukuk düzeni oluşturmak

E.) bilim ve akla değer vererek Türk ulusunu gelecekte çağdaş, huzurlu ve mutlu bir

toplum durumuna getirmek

17-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.) Atatürk inkılâbını Türk ulusu direnç göstermeksizin kabul etmiştir?

B.) Akılcılık, gerçeğin aranıp bulunması ve uygulanmasında aklın üstü tutulmasıdır.

C.) Batılaşma ve çağdaşlaşma, Atatürk inkılâbının amaçlarındandır.

D.) Türk inkılâbının temeli bilimsellik ve akılcılıktır.

E.) Batı medeniyetinin temelinde yer alan hümanizm Türk Devleti’nin kabul ettiği

değerlerdendir.

18- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A.) Atatürk’ün cumhuriyetçiliği, demokrasi ve insan haklarına dayanır

B.) Devletçilik, sadece devlet eliyle kalkınma anlamına gelir.

C.) Laiklik, aynı dine inanların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence altına

alınmasıdır.

D.) Laiklik, aynı mezhebe inananların din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması ve güvence

altına alınmasıdır.

E.) Atatürk’ün anlayışına göre halk ve millet kavramları arasında eş değerlik söz konusu olmaz.

19. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçülüğün bütünleyici ilkelerden biridir?

A.) devletçilik

B.) ulusal birlik ve beraberlik

C.) halkçılık

D.) devrimcilik

E.) milliyetçilik

20. Egemenlik kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A.) Yeni Türk devleti ulus egemenliği esasına dayanır.

B.) Egemenliğin içteki görünüşü ulusun kendi kendini yönetmesi ve yöneticilerini serbest İradesiyle belirlemesidir.

C.) Egemenliğin dış görünüşü devletin uluslar arası toplumda eşit, özgür ve bağımsız

yaşamasıdır.

D.) Ulusal egemenlik, manda rejimini kabulünün engelleyen bir ilke değildir.

E.) Egemenlik, Anayasa’mıza göre kayıtsız, şartsız Türk milletine aittir.

21. Ulusal sınırları içinde yaşayan, toplumun, birlik ve beraberliğini, ülkenin bütünlüğünü savunan ve bu amaçla kader birliği içinde olan herkesi Türk sayan görüş, Atatürkçülüğün hangi ilkesi ile ifade edilir?

A.) milliyetçilik

B.) halkçılık

C.) devrimcilik

D.) laiklik

E.) çağdaşlaşma

22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının özelliklerinden biri değildir?

a)bilimsellik

b)çağdaşlık

c)akılcılık

d)gelenekçilik

23. Bir ülkede çağın ihtiyaçlarına cevap veremez durumda kalmış olan kurum ve kuralları zorla, kökten ve ani bir değişikliğe tabi tutarak yerine yenilerinin getirilmesine ne denir?

a)reform

b)devrim

c)gelişme

d)bilimsellik

24. Ülkedeki insanların hukuk önünde eşit olması, kişilere asaletlerine unvan ve servetlerine göre ayrıcalıklı davranılmaması daha çok Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilgilidir?

a)Milliyetçilik

b)Cumhuriyetçilik

c)Devletçilik

d)Halkçılık

25. Bir ülkede çağın gerisinde kalmış kurumların tamamen ortadan kaldırılmadan iyileştirilmesine ne ad verilir?

a)reform

b)devrim

c)gelişme

d)bilimsellikv

Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir