9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda sizin için Yazılıya Hazırlık Olması açısından 9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını bir araya getirdik.

9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı soruları

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)
( ) 1-Bir canlının vücudunda canlılık olaylarının meydana geldiği en küçük yapısal birim hücredir.
( )2-Bütün canlılar nesillerini devam ettirebilmek için üreyerek kendine benzer yeni bireyler meydana getirirler.
( ) 3-İnsan vücudu tarafından üretilemeyen aminoasitlere temel aminoasitler denir.
( ) 4-Bir çözeltinin pH’ı 7’den 14’e yaklaştıkça asitliği artıyor demektir.
( ) 5-Enzimler hücre dışında çalışamaz.
( ) 6-Aminoasitlerde amino, karboksil ve radikal olmak üzere 3 grup bulunur.
( ) 7-Timin sadece DNA da, Urasil sadece RNA da bulunan azotlu organik bazlardır.
( ) 8-Guanin ve Sitozin arasında 2 hidrojen bağı bulunur.
( ) 9-Sukroz, glikoz ve fruktozdan oluşur.
( )10-Birim gramı yakıldığında en fazla enerji yağlardan elde edilir.
B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara
Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)
1-Hücrelerin metabolizmaları sonucu oluşan artıklar, dış ortama ……………. yoluyla atılır.
2-Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler………….. ve ………………olmak üzere iki grupta incelenir.
3-Asitler turnusol kağıdının rengini ……………. çevirir.
4-Bütün polisakkarit çeşitlerinin yapıtaşı …………..’dur.
5-Oda sıcaklığında sıvı olan yağlar ………….. yağlardır.
6-DNA’da ………….. organik bazı bulunmaz.
7-…, …, …, ve … vitaminleri yağda çözünür.
8-DNA molekülünün yapısında bulunan bazlar karşılıklı olarak birbirlerine…………. bağıyla bağlanırlar.
9-Bir nükleotidin yapısında, beş karbonlu şeker, azotlu organik baz ve …………….olmak üzere üç farklı molekül bulunur.
10-Proteinlerde …………. bağı bulunur.
C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)
1) Canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerden 3 tanesinin ismini yazınız.
2)Nükleik asitlerin yapı birimi olan nükleotidlerin bileşenlerinin ismini yazınız.

3) Proteinlerin yapıtaşları nelerdir? Kaç çeşit vardır?

4) Bir DNA molekülünde toplam nükleotid sayısı 1200’dir.Bu nükleotidlerin 200 tanesi adenin ise kaç tanesi guanindir?

5) Vitaminler kaç grupta incelenir? İsimlerini yazınız.

6) Canlıların yapısındaki inorganik bileşiklerden 3 tanesini yazınız.

7) Enzimlerin çalışmasına etki eden etmenlerden biri olan sıcaklığın tepkime hızına etkisini grafikte gösteriniz.

8 ) Canlıların ortak özelliklerinden 3 tanesini yazınız.

9) Substratı tanımlayınız.

10) Hücre nedir?

D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.(2 Puan)

1. Aşağıda verilen nükleotidlerden hangisi DNA molekünde bulunmaz?
A) Urasil nükleotid               B) Sitozin nükleotid             C) Guanin nükleotid

                   D) Adenin nükleotid     E) Timin nükleotid

2. 100 molekül suyun çıktığı protein sentezinde kaç molekül aminoasit kullanılır?

         A) 99           B) 100          C)101            D) 300              E) 50

3. DNA’nın tek ipliğindeki nükleotid sırası CGATCT ise bunun karşısındaki ipliğin nükleotid sırası nedir?
A) CGATCT                  B) GCTAGA                        C) CGATCT
D) GCUAGA                 E) CGAUCU

4. Aşağıdakilerden hangisi vitaminlerin işlevlerinden biri değildir?

A) Enzimlerin yapısına katılmak

B) Vücut direncini arttırmak

C)Mineral sentezinde görev yapma

D) Büyüme ve gelişmede etkili olmak

E) Metabolizmada rol oynamak

5. I. Boşaltım II. Üreme III. Çok hücreli olma

Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I          B) I ve II                C) I ve III                   D) II ve III
E) I, II ve III

6. I. Tuz II. Şeker III. Su Yukarıdakilerden hangileri inorganik maddelerdendir?
A) Yalnız I                 B) I ve II                         C) I ve III
D) II ve III                     E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi nükleotidlerin yapısında bulunmaz?

                  A) Adenin      B) Riboz     C)Fosfat     D) Guanin    E)Hekzoz

8. Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi bir disakkarit örneğidir?
A)Galaktoz       B) Fruktoz   C) Nişasta          D) Sukroz            E)Glikoz

9) Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden biri değildir?
A) Taşıyıcıdır.

B) Çözücüdür.

C) Enerji vericidir.

 D)Sindirimde kullanılır.

E)Enzimlerin çalışması için gereklidir

10)Aşağıdakilerden hangisi yağlara ait bir özellik değildir?

A) Yakıldıklarında en fazla enerji veren moleküllerdir

B) Peptid bağı taşırlar

C) Bazı canlılar için için metabolik su deposudur.

D) Çevreyle canlı arasında ısı yalıtımını sağlarlar.

E)Vücudu basınç ve darbelerden korurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir