12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                      TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1: Türk edebiyatı, bu türle Tanzimat’tan sonra tanıştı. İlk örnekler genellikle tercümeydi. Bi­zim sanatçılarımızın yazdığı ilk örneklere ba­kılınca bu türün basit, sıradan prototipleri gi­bi görünür. Namık Kemal İntibahla ilk edebi örneğini verdi bu türün. Halit Ziya ise Ser­vet-i Fünun döneminde bu türün daha yetkin örneklerini ortaya koymuştur.

Yukarıdaki sözü edilen edebi tür aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Öykü                          B) Deneme              C) Makale

D) Tiyatro                    E) Roman

 

2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile eklenen -mış, -miş, -muş eki cümleye “başkasından du­yulma, aktarılma” anlamı katmaktadır?

A) Az ışıkta okuyorsun gözlerin kanlanmış.

B) Çok yorulmuşsun dinlenmen gerek.

C) Soğuktan dudakların çatlamış; biraz krem sür.

D) Ayşe dün sinemaya gitmiş; ama filmi beğen­memiş.

E) Pasta güzel olmuş; biraz daha alabilir mi­yim?

 

3: Sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif bir şekilde rol aldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sempozyum           B)Forum                       C)Açık oturum

D)Panel                             E) Münazara

 

4: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Açık oturum, başkan olmadan sadece konuşmacılarca yapılan bir tartışma türüdür.

B)Açık oturumun gayesi bir sonuca varmak değil, konu hakkında detaylı bilgi vermektir.

C)Konuşmacılar konu hakkında istedikleri sürede konuşabilirler.

D)Tartışmanın çok uzun sürmesi dinleyicilerin hoşuna gider.

E)Açık oturumda konuşmaların sonunda bir sonuca varılır.

 

5: Bir konuyu açıklamak, dinleyicileri bilgilendirmek üzere hazırlanan, geniş kitleye veya uzmanlar grubuna bir konuda bilgi vermek üzere düzenlenen konuşmalara ne ad verilir?

A)Sempozyum            B)Forum                      C)Açık oturumD)Konferans                E) Münazara

 

6: Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – nesne – yüklem

B) Özne – yüklem

C) Özne – zarf tümleci – yüklem

D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem

E) Nesne – zarf tümleci – yüklem

 

7: Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ ba­şarıyı/ yakalayacaktır.

B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın fark etmeyen gü­zel yanlarını /gösterirler.

C) Gerçek okuyucu, /okuyacakları konusunda seçici davranmayı /bilir.

D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi /bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas sular /içtik.

 

8: “Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin kendi alanlarında bir konu ile ilgili olarak hazırladıkları bildiriyle katıldıkları toplantıya ………………………………… denir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Forum      B) Açık oturum    C) Panel     D) Forum   E)Sempozyum

 

9: Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi bir jüri tarafından değerlendirilir?

A)Sempozyum            B)Forum                      C)Açık oturumD)Konferans                E) Münazara

 

10: Aşağıdaki cümlelerden hangisi dilek cümlesidir?

A)Kalkayım da eve gideyim.

B)Bu işten sen zararlı çıkacaksın.

C)Demir yolu tâ Erzurum’a kadar uzanır.

D) Haramiler, üç gün mağarada geceler.

E) Gelen, gidene rahmet okutur.

 

11:Benim çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağların seliyim şimdi

Yukarıdaki dörtlüğün kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam kafiye       B) Yarım kafiye      C) Zengin kafiye   D) Cinaslı kafiye    E) Tunç kafiye

 

 

12:      Nerde şimdi, nerde bilmem?
Mışıl mışıl uyuduğum
Pembe odanın içinde
Rüyalarımı gördüğüm
Yeşil yastık, mavi yatak
Uçan halı gibi yorgan
Nerde şimdi, nerde bilmem
Çocukluğum, çocukluğum!

Yukarıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?
A) Merak      B) Endişe     C) Özlem       D) Üzüntü      E) Ölüm

 

13: İki karşıt görüşlü grubun önceden belirlenen tez hakkındaki düşüncelerini jüri ve dinleyiciler önünde savunmasıyla ortaya çıkan sözlü anlatım türüne ne ad verilir?

A)Münazara                B) Forum         C) Sempozyum

D) Açık oturum                       E) Panel

 

14:  ” Eylülde melül oldu gönül soldu lale

Bir kaküle meyletti gönül geldi bu hale”

Yukarıdaki beyitte “-l” sesinin tekrarıyla oluşan edebi sanatın adı nedir?

A) Kinaye                    B)Asonans            C)Aliterasyon

D) Tevriye                              E) Cinas

 

15: Aşağıdakilerin hangisinin sonuna, “Bundan dolayı eser, birinci baskıdan öteye gidemedi.” cümlesi getirilemez?

A) Klasik konuları aşamamış, yeni bir konu bu­lamamıştı.

B) Yabancı sözcükler gereğinden çok kullanıl­mıştı.

C) Ele alınan olaylar arasında gözle görülür bir kopukluk vardı.

D) Yazarın kullandığı dil, daha önce yazdıkları­na göre ağırdı.

E) Eserde güncel olaylarla geçmişteki olaylar arasında sağlam bir bağ kurulmuştu.

 

16: Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

A)Çocukların son gürültüleri de çekilmeye başladı sokaktan.

B)Şurada, sabah vaktinde insanlar koşuşuyordu bağıra çağıra.

C)Masadaki boş sandalyeye dikiyor gözlerini dakikalarca.

D)Bazı zamanlarda yürürken kendi kendime konuşurum ben.

E)Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp selam verdi.

 

17: Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesi değildir?

A)Mahallenin düzenini, komşuluğu bozan hep Hasan’dı.

B)Adamın pantolonu ütüsüz, ayakkabıları boyasızdı.

C)Akşamın tatlı ama ağırbaşlı saatleri daha pek uzaktadır.

D)Karşı mahalleye gitmedim hiç o yıllarda çocuktum diye.

E)Batı yaşantısının anlatılacak en kısa tarifi budur.

 

18: Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir?

A)Bu, benim ödevim değil.                   B)Şu görünen ev, bizim evdir.

C) Benim hiçbir sorunum yok.           D) Soruların beşini çözemedim.

E) Seninle uğraşmaya zamanım mı var?

 

19: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkesin kendisine yakın bulduğu yazarlar, besteciler vardır.

B) Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye, karamsarlığa saplanıp kalmıyorum.

C) Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor.

D) Bir yazarın bu gerçeği anlamaması, anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şeydir.

E) Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıyor ve destekliyorum.

 

20: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Ülkemizde herkes ehliyet almak için başvurmuyor ama birçok kişi ehliyet alamıyor.
B) Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile oturmamışlardır.
C) İşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son derece düzgün hareket ediyor.
D) Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün şoförlerin öğrenmesi gerekmiyor mu?
E) Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyması zorunluluğu gerekmektedir.

 

21: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük “topluluk” adı olarakkullanılmamıştır?

a) Takım, bu maçta da maalesef dağıldı.

b) Ordu,fındıklarıyla ekonomik etkinliğe sahip bir ilimizdir.

c) Sınıf, bu söze kahkahayla güldü.

d) Kafile, iki gün hiç durmadan otele kadar yürüdü.

e) Sürü, akşama doğru büyük bir gürültüyle kente indi.

 

22: “Bir konferansta rektör, vali, müdürler,komutan gibi dinleyiciler arasında bulunan görevlililer ………………………………….. üyeleri diye nitelendirilir.”

Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Meclis                       B) Konuşmacı                     C)Protokol

D) Amirler                   E) Kurul

 

23: Aşağıdakilerden hangisi, tartışma türündeki metinlerin özelliklerinden biri olamaz?

A) Gereksiz ifadelere yer verilmez.

B) Kısa ve kesin ifadeler kullanılır.

C) Gereksiz söz tekrarından kaçınılır.

D) Metnin dili gösterişli ve süslü olmalıdır.

E) Anlaşılması güç cümle kullanılmaz.

 

24: Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A)Havadan keskin bir sirke kokusu alıyorduk.

B)Uzak memleketlerden haber getirirdi köye.

C)Çiçeklerin kokusu kadar güzeldi esen rüzgâr.

D)Algılaması zayıf bir insan gözlemci olmalı.

E)Savcı, olayların üstüne üstüne gidiyordu.

 

25) Tartışma türlerinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevinde kullanılır?

A) Dil ötesi      B) Heyecan bildirme       C)Göndergesel          D)Alıcıyı harekete geçirme             E) Kanalı kontrol


Süre:45 DK

Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir