10.Sınıf Tarih 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 10.Sınıf Tarih 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1: Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların saldırı gücünün kırılmasına ve Türklerin Avrupa’ya yürümesine yol açan bir savaştır?
A)Varna B)Niğbolu C)I.Kosova
D)Maltepe E)II.Kosova

2: Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’deki başarımızın sonuçlarından biri değildir?
A)M.Kemal içte ve dışta tanındı.
B)I.Dünya Harbi iki yıl uzadı.
C)Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.
D)Bulgaristan ittifak grubuna katıldı.
E)İtalya itilaf grubuna katıldı

3: Aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı seferi niteliği taşımaz?
A)Sırpsındığı B)I.Kosova C)Palekanon
D)Varna E)Niğbolu

4: Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde gerçekleşmemiştir?
A)Kendi adına para bastırma
B)Divan örgütünün kurukması
C)İlk düzenli ordunun kurulması
D)İlk medresenin açılması
E)Defterdarlık makamının kurulması

5: Aşağıdakilerden hangisi II.Beyazıt Devrinde yapılan Osmanlı-Memluk Savaşının nedenlerinden biri değildir?
A)Hicaz su yolları meselesi
B)Memlüklerin Dulkadiroğulların içişlerine karışmaları
C)Cem Sultanı korumaları
D)Karaman Beylerini korumaları
E)Şahkulu ayaklanmasını çıkartmaları

6: Yemen – Hicaz ve Suriye – Filistin cephelerinde Arapların İngilizlere yardım etmelerinde etkili olan gizli Antlaşma hangisidir?
A) Mac Mahon
B) Sykes –Picot
C) Londra Sözleşmesi
D) İstanbul Antlaşması
E) St. Jean De Maurienne

7: I. Selim,I. Süleyman ve II. Selim’in saltanatları, Balkan
lar ve Orta Avrupa’da olduğu kadar; Akdeniz ve Orta
doğu’da da Osmanlı yayılışının doruk noktasına ulaştı
ğı dönemlerdir.
Bu başarıda;
I. Memlûk Devleti’ne son verilmesi
II. Hint Deniz Seferleri’nin yapılması
III. Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması
gelişmelerinden hangilerinin katkısından söz edilemez?
A) Yalnız t B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

8: Anadolu’da Şii faaliyetlerini ve isyanlarını siyasal çıkarları için destekleyen, Safevi Devleti’ne karşı Yavuz Sultan Selim doğu seferine çıkmıştır.
Bu bilgilerden hareketle,
I.Osmanlı Devleti’nde mezhep birliğinin olmadığı
II.Osmanlı ve Safevi Devletleri arasındaki sorunların
sadece dinsel nedenlerden kaynaklandığı
III.Anadolu’da halkın Osmanlı yönetiminden memnun
olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

9: I. Yeni ticaret yollarının bulunması
II. Rönesans ve Reform hareketleri
III. Fransız İhtilali
IV. Amerika’nın keşfi V. Otuz yıl Savaşları
VI. Mutlak krallıkların kurulması
Bunlardan hangileri, siyasal ve ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu’nu diğerlerinden daha fazla etkilemiştir?
A) II. ve V. B) II. ve IV. C) IV. ve VI.
D) I. ve III E) V. ve VI.

10: XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da skolastik düşünce bırakılmış, klasik kültür yeniden canlanmış. Papalığa karşı çıkılarak dinde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak XV. ve XVI. yüzyıl Avrupa’sı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Düşünce özgürlüğü engellenmiştir.
B) Halk, yönetime ortak olmuştur.
C) Uluslararası kültür birliği sağlanmıştır.
D) Dinin toplum üzerindeki etkisi değişmiştir.
E) Hıristiyanlığın parçalanması önlenmiştir.

11: Avrupa’da Reform hareketleri başladıktan sonra görülen bazı gelişmeler şunlardır:
I. Ogsburg Anlaşması’yla halkın, bağlı bulunduğu hükümdar veya prensin kabul ettiği mezhebe girmeye zorlanması
II. Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması
III. Okulların kiliseden alınması gelişmelerinden hangileri, inanç özgürlüğü doğrultusundaki gelişmeleri kolaylaştırıcı bir ortam sağlandığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

12: Aşağıdakilerin hangisinde Rönesans’ın etkisi yoktur?
A) Din savaşlarının çıkmasında
B) Reform hareketlerinin başlamasında
C) Skolastik düşüncenin önemini yitirmesinde
D) Büyük Şartın ilan edilmesinde
E) Endüstri Devriminin başlamasında

13: Avrupa’daki 1848 ihtilalleri, önceki ihtilallerden hangi yönüyle ayrılır?
A) Halkın anayasal haklar elde etmesi
B) Bütün Avrupa’yı etkilemesi
C) Fransız halkı tarafından başlatılmış olması
D) Avrupa’da sosyalist akımları başlatması
E) Yeni bağımsız devletlerin kurulması

14: I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
IV. Sömürgeciliğin hızlanması
V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik öneminin artmasında etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

15: Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin ortaya çıkmasının dış sebeplerindendir?
A)7 yıl savaşları
B)Osmanlıda I.Meşrutiyetin ilanı
C)İngiltere’deki meşrutiyet rejimi
D)İsviçre’de liberallerin yönetimde olması
E)Almanya’nın siyasi birliğinin sağlaması

16: Aşağıdakilerden hangisi 1787′de ABD’nin kuruluşunun doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) İnsan Hakları Beyannâmesi’nin ilan edilmesi
B) Fransa’nın sömürgecilik yarışını kaybetmesi
C) Avrupa uygarlığının, yeni bir yayılma alanı bulması
D) Avrupa’ya karşı denge unsurunun oluşması
E) ABD’ye göçler sayesinde Avrupa’da işsizliğin azalması

17: Aşağıdakilerden hangisi 1848 İhtilallerinin sonuçlarından değildir?
A)Fransada cumhuriyet ilan edildi
B)Almanya ve İtalya siyasi birliğini sağladı
C)Belçika ve Hollanda birbirinden ayrıldı
D)İşçi sınıfına haklar verildi
E)Avusturya’da Macarlar ayaklandı

18: I.Fransız İhtilali
II.1830 İhtilali
III.1848 İhtilali
IV.Sanayi İnkılabı
V.I.Dünya Savaşı
Yukarıdakilerden hangileri Viyana Kongresinin toplanma nedeni ve sonucu aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir.
A)I-IV B)IV-II C)IV-III D)I-II E)I-V

19: 1709’da Ruslara yenilen İsveç Kralı XII. Şarl, 1768’de Ruslara yenilen Lehliler, 1848’de de Ruslara yenilen Macarlar Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır.
Bu olaylara bakılarak,
I. Bu dönemde Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir.
II. Osmanlı Devleti Milliyetçilik akımlarını desteklemektedir.
III. Rusya, batısındaki ülkelerle çatışma halin¬dedir.
IV. Ruslarla Osmanlılar sürekli o|arak savaş halindedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I veli B) I ve III C) II ve III D.) II ve IV E) III ve IV

20: I. Ahmet döneminde, şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak, hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır.
Bu durumun, Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesinin yok olması
B) Ülkede sık sık iç isyanların çıkması
C) Valide sultanların saltanata egemen olması
D) Şehzadelerin yönetim deneyimi ve tanınma fırsatı bulamaması
E) Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi

21: Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğunun duraklamasına yol açan iç nedenlerden biridir?
A) Ülkede, çeşitli milletlerden ve dinlerden kişiler bulunması
B) Yeni ticaret yollarının keşfi
C) Avrupa’nın bilim ve teknikte ilerlemesi
D) Avrupa Hıristiyanlarının Osmanlılara, birlikte karşı koyması
E) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması

22: Aşağıdakilerden hangisi, IV. Murat ve Köprülülerin yaptıkları yeniliklerin özelliği değildir?
A) Kuvvete şiddete başvurma
B) Orduyu disiplin altına alma
C) Eyaletlerde güvenliği sağlama
D) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma
E) Yönetime canlılık getirme

23: 1798 yılında Rusya ve İngiltere aşağıdakilerden hangisine tepki göstererek Osmanlı Devleti’yle ittifak yapmış ve Osmanlılarla birlikte mücadele etmiştir?
A)Sırpların ayaklanması
B)Romanya’nın bağımsız olması
C)Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi
D)Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması
E)Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi

24: Osmanlı devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde elçilikler kurmayı gerekli görmemiştir. Bu anlayış ilk defa aşağıdaki devirlerin hanginde değişmeye başlamıştır?
A) Lale Devri B) lll. Selim Devri C) II. Mahmut Devri D)Tanzimat Devri E) Meşrutiyet Devri

25: Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alabilmek için XVIII. yüzyılda, hangi devletlerle savaşmıştır?
A) Sırbistan – Lehistan – Portekiz
B) Fransa – İtalya – Lehistan
C) Hollanda – İtalya – Lehistan
D) Rusya – Venedik – Avusturya
E) Fransa – İngiltere – Sırbistan

Süre:45 DK

Her Soru 5 Puandır. Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir