Sponsorlu Bağlantılar

10.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 10.Sınıf  Tarih 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1 – 10. sorular 5; diğer sorular 10 puan değerindedir.

1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özeliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Bağımsız olmasının
C) Merkeziyetçi olmasının
D) Padişahın Halife sanını taşımasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanımış olmasının

2. Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun
süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,
I. stratejik bakımdan önemli konumda olma,
II. farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma,
III. merkeziyetçi sistemi benimseme
özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların “maaş karşılığı” olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır?
A) İşlenmeyen toprakların geri alınması
B) Devlete asker yetiştirilmesi sağlaması
C) Gelirin fazla olması
D) Mülkiyetinin devlete ait olması
E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi

4. Osmanlı Devleti’nde divan üyelerinden bazıları şunlardır:
I. Veziriazam
II. Vezir
III. Defterdar
IV Nişancı
V Kazasker
Bunlardan hangilerinin sayısı, sınırların genişlemesine paralel olarak artırılmıştır?
A) I, II ve III B) II, III ve V C) II, IV ve V
D) I, III ve V E) III, IV ve V

5. Osmanlı Devleti uzun yıllar üç kıta üzerinde hâkimiyet kurmuş birbirinden farklı dili konuşan ve farklı inançlara sahip olan milletleri bünyesinde tutabilmeyi başarmıştır.
Bu durumun gerçekleşmesinde aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez?

A) Halkın geleneklerinin değiştirilmemesinin
B) Devletin saltanat ile yönetilmesinin
C) Dini inançlara saygı duyulmasının
D) İnsanların haklarının korunmasının
E) Halka adaletle davranılmasının

6. XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazarlarına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gümrük vergileri artmıştır.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azalmıştır.
C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
E) Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuştur

7. Osmanlı Devleti’nde görülen;
I. Ekonominin tarımsal üretime dayanması
II. Miri arazinin bir kısmında tımar sisteminin uygulanması
III. Kentlerde ticari etkinliklerin lonca teşkilatınca denetlenmesi
Uygulamalarından hangilerinin, Avrupa’da yaygın olarak görülen derebeylik sistemine benzer durumun oluşmasını engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

8. Mukataa; geliri iltizam yoluyla doğrudan hazineye giden arazidir. İltizam alan kişiye mültezim adı verilmiştir. Bunlar devlete ödedikleri peşin vergiyi salyaneli eyaletlerden toplarlardı.
Yukarıdaki açıklamaya göre, XVII. Yüzyılda zengin tımarların mukataalı araziye dönüştürülmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yeniçeri isyanlarının artmasıyla
B) Sosyal hizmetlerin düzenli hale getirilmesiyle
C) Hazine gelirlerinin azalmasıyla
D) Tarımsal üretimin artırılmasıyla
E) Sanayileşmeye önem verilmesiyle

9. Osmanlı Devleti’nde temel hukuk kuralları İslam dininin koyduğu ilahi hukuk kurallarıydı ve değişmezdi. Bu hukuk kuralları ile çelişmemek şartı ile padişaha sınırsız bir kural koyma yetkisi tanınmıştı. Bu kurallar örfe dayanıyordu.

Bu bilgiye dayanarak,

I. Osmanlı ülkesinde tek geçerli hukuk İslam hukukudur.
II. Osmanlı Devleti’nde padişah yasama gücünü kullanmıştır.
III. Osmanlıda geçerli olan hukuk kurallarının tamamı ilahi kaynaklıdır.
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

10. Osmanlı Devleti’ndeki uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Ülkenin, devleti yöneten aile bireylerinin malı sayılması
II. XVI. Yüzyılın sonuna kadar, şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilmesi
III. Ölen hükümdarın yerine tahta geçme hakkının, hükümdarın erkek çocuklarına ait olması.
IV. XVII. Yüzyıldan itibaren, tahta geçme hakkının devleti yöneten ailenin en yaşlı erkeğine verilmesi
Bu uygulamaların hangilerinde, taht kavgalarını önleme amacı vardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve III E) II ve IV

11. Külliye, tahrir defteri, narh ve ihtisap ağası kavramlarını açıklayınız.

12. Divan-ı Hümayun üyeleri kimlerdir? Bu üyelerin görevleri nelerdir?

13. Şura-ı Devlet’ in görevleri nelerdir?

14. Kapitülasyonların Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkilerini açıklayınız.

15. Kalemiye sınıfı kimlerden oluşmaktadır? Görevleri nelerdir?

Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir