10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

A) Boşlukları Uygun Cevaplar ile Doldurunuz.

1.  Anonim olarak oluşmayan, şairi belli olan destanlara……………………………. denir. ……………………….’nın Üç Şehitler Destanı, …………………………’nın Sakarya Meydan Savaşı, ………………………….’in Şeyh Bedrettin Destanı gibi.

2.  Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana                  Günümüz Türkçesi: ………………………………………………………………………………

Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana

3.  ………………………XVIII. yüzyılda tasavvuf alanında yetişmiş en önemli şairdir. Hüsn ü Aşk, en başarılı eseridir.

4.  Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan edebiyatında ……………………….. adı verilir.

5.  XIV. yüzyıl şair ve devlet adamı olan ……………………….. düşünce zenginliği ve söyleyiş gücü ile dikkat çeker. Tuyuğ nazım biçiminin

en önemli şairi sayılır.

6.  ……………………….., soyut bir edebiyattır. Asıl konusu aşk, şarap olsa da dinsel konulara da yer verilmiştir.

7.  …………………………, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi ürünüdür.

8.  Ölenlerin ardından söylenen yas şiirlerine İslamiyet öncesi dönemde………………………; Divan edebiyatında…………………………….;

Halk edebiyatında da …………………denir.

9.  ………………………., iki bölümden oluşur: Asıl sözlerin söylendiği bölüme bent; bentlerin sonunda tekrarlanan dizelere bağlama ya da

kavuştak denir.

 

10.  “Örtün üstüme örtün serin karanlıkları” dizesinde ………………………….sanatı vardır.

B) Doğru Cevabı İşaretleyiniz.

11.  Aşağıdakilerin hangisi Anonim Halk edebiyatı ürünlerinden değildir?

A) mani                       B) koşma                     C) bilmece                        D) türkü                          E) efsane

 

12.  Aşağıdakilerden hangisi bir semaiden alınmış olabilir?

A) Can evimden vurdu felek neyleyim

B) Güzel gitti diye pınar ağladı

C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam

D) Bugün ben bir güzel gördüm

E) Derde düşenlerin haline yazık

 

13.  Koşma şiir biçimiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Halk şiirinde en çok kullanılan ve sevilen nazım biçimidir.

B) Divan şiirinin etkisiyle aruzla söylenmiş olanları da vardır.

C) Aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi gibi lirik konular işlenmiştir.

D) Genellikle hece ölçüsünün on birli kalıbıyla üç veya beş dörtlük arasında söylenir.

E) Şair, son dörtlüğünde adını ya da mahlasını söyler.

 

14.  Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdakilerden yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Nedim, şiirinde günlük hayatı yansıtmış, Fuzuli ise bundan kaçınmıştır.

B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur.

C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.

D) İkisinde dil, çağdaşlarına göre daha sadedir.

E) İkisinde de “divan”larından başka “mesnevi”leri de vardır.

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliği değildir?

A) İlk beyte makta, son beyte matla denir.

B) En güzel beyte şah beyit denir.

C) Hayatın anlamı, felsefesi ve ölüm gibi konular işlenir.

D) Kasideye göre dili daha sadedir.

E) İlk örnekler XIII. yüzyılda görülmeye başlanmıştır.

 

16.  Divan edebiyatında nesir yazılarının toplandığı eserlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) inşa                     B) münşi                     C) münşeat                        D) müstezat                       E) taştir

 

17.  Divan edebiyatında “tuyuğ”un şekil bakımından Halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) mani                     B) ninni                      C) türkü                          D) rubai                      E) varsağı

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’ya ait değildir?

A) Fi-i Ma Fih                   B) Divan-ı Kebir                     C) Mesnevi                          D) Mecalis-i Seb’a                    E) Yusuf u Züleyha

 

19.  Aşağıdaki yapıtlardan hangisinin nazım biçimi ötekilerden farklıdır?

A) Leyla ile Mecnun                    B) Hayrabat                      C) Hüsn ü Aşk                     D) Kanuni Mersiyesi                    E) Beng ü Bade

 

20.  Ne içindeyim zamanın

Ne büsbütün dışında

Yekpare, geniş bir anın

Parçalanmaz akışında

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tam uyak kullanılmıştır.

B) Çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuştur.

C) Bir tamlayan iki tamlanana bağlanmıştır.

D) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

E) Ulama vardır.

Süre:45 DK

Her Soru 5Puandır Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir