10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

1-      Sera etkisi nedir? Nedenini ve sonuçlarını anlatınız. (10 puan)
2-      Azotça zenginleştirmek için toprağa neden baklagiller ekilir? (10 puan)
3-      Doğum, ölüm, iç göç ve dış göçlerin popülasyonun yoğunluğuna etkisini yazınız.        (10 puan)
4-      “Ekotonlarda daha fazla canlı çeşidi bulunur” ifadesi sizce doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Açıklayınız. (10 puan)
5-      Aşağıdaki soruların başına doğru ise Dyanlış ise Y yazınız. (10 puan)
……Hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkiler.
……Malthus’un hipotezine göre populasyonun
dengesi ancak iç faktörlerle sağlanır.
……Havadaki kullanılamaz azotun bitkilerin
kullanabileceği hale getirilmesi olayına Nitrifikasyon
denir.
……Kendi besinini kendi üreten canlılara heteretrof
canlılar denir.
……Fosfor döngüsü sadece kara ve suda gerçekleşir.
Atmosferde bu döngü bulunmaz.
……Klimaks dengede bir flora ya da faunayı ifade
eder.
———————————————————————————————-
AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ. TEST SORULARI 5er PUANDIR.
1. (ÖSS 2005) Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir.
I-Saprofit bakterilerin amonyak oluşturması
II-Denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti
III-Baklagil kök yumrucuklarındaki simbiyotik bakterilerin faaliyetleri
Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi, havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar?
a)I,III, II                              b)II, I,III                              c)II, III, I
d)III, I,II                              e)III, II, I
2. (ÖSS 2002)      Bir ekosistemdeki bir populasyonun,
                I-Kullandığı besin miktarının ortamda artması
                II-Kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması
                III-Rekabete girdiği türlerin ortamda azalması
Etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıma kapasitesini arttırır?
                   a) yalnız I         b) yalnız III         c) I ve II
                                 d) I ve III            e) I,II ve III
3. (ÖSS 2000)      Bir populasyonun birey sayısı, aşağıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi I. zamanda artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.
4. Aşağıdakilerden hangisi organik atıkları inorganik maddelere dönüştürebilir?
a)nitritbakterileri     b)nitratbakterileri     c)saprofitler                           d)parazitler                          d) herbivor
5. Aşağıdakilerden hangisi böcekçil bitkilerin ototrofluk özellikleri ile ilgili değildir?
a) ışığı kullanabilme
b) protein sentezleyebilme
c) glikoz üretebilme
d) O2 üretebilme
e) inorganik maddeden organik madde üretebilme
6. Bir tüketicinin güneş enerjisinin dönüşümü ile sağlanan enerjiden en az kayıpla yararlanabilmesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi ile sağlanır?
a) bazal metabolizma hızının artışı
b) doğrudan ototrofla beslenmesi
c) besin zincirine yeni üyelerin katılması
d) yalnızca etoburla beslenmesi
e) Beslenmenin protein ağırlıklı yapılması
7. Belirli bir ekosistemde kalıcı kirlenmeye neden olabilecek tarım ilacı, DDT ve kurşun gibi maddeler aşağıda verilmiş bazı organizmaların hangisinde en fazla birikir?
a) etoburlar          b) otoburlar          c) mavi-yeşil algler             d) mantarlar         e) fotoototrof organizmalar
8. Bir popülasyonun yoğunluğu,
I.                    vücut ağırlığı
II.                  birim zaman
III.               birey sayısı
IV.                birim alan
değişkenlerinin hangi ikisi arasındaki ilişki ile belirlenir?
a) I ve III              b) I ve IV              c) II ve III
                d) III ve IV           e) II ve IV
9. Doğada; ototrof, heterotfof ve hem ototrof hem de heterotrof biçiminde beslenme şekilleri bulunur.
     Buna göre, aşağıda belirtilenlerden hangisi bu üç beslenme biçiminden de örnek olabilecek birey çeşidini barındırır?
a)ekosistem         b)popülasyon                     c)niş                                      d)habitat              e)  omnivor
10. Aynı besin zincirinde yer alan iki canlı türünden I. nin  biyokütlesinin II. den daha fazla olduğu gözlenmiştir.
     Buna göre bu iki canlı türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
a)       I. tür ototrof olabilir
b)       II. tür birinci dereceden tüketici olabilir
c)       I. türün sahip olduğu enerji miktarı II. türden az olabilir
d)       II. tür herbivor olabilir
e)       II. tür, I. tür ile besleniyor olabilir.
SINAV SÜRESİ 45 DAKİKADIR. BAŞARILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir