11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

07 Şubat 2012  
Kategori: Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 (Dört) puandır.

1.       Bilginlerin kendi anlayış, görüş, yorum ve ictihadlarına uygun olarak benimsedikleri yola ne ad verilir?

a)Mezhep                                                b)Tarikat

c)Cemaat                                 d)Din

2.        “İslam gelmeden önce pek çok Arap kabilesi göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti. Siyasî hayat kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyş’in iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.”

Paragrafta sözü edilen durum “İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri”nden hangisine örnek olamaz?

a)Siyasi Sebepler      b)Sosyal Sebepler

c)Kültürel Sebepler  d)Dini Metinlerden Kaynaklanan Sebepler

3.        Kur’an’da bazı ayetler delaleti açık ve net olduğu için kolayca anlaşılırken, bazıları anlam benzerliği veya kapalılığı yüzünden zor anlaşılıyor veya anlaşılamıyordu.

Paragrafta sözü edilen, anlam benzerliği veya kapalılığı sebebiyle anlaşılamayan ayetlere ne isim verilir?

a)Mefhum                               b)Muhkem

c)Müteşabih                            d)Müşkil

4.        Hakem olayında hakemlik yapanları ve taraflarını kâfir ilan ettiler. Cemel Vak’ası’na karışanları ve taraftarlarını lânetlediler. Adaletsiz hükümdara karşı isyanı bütün müminlere farz kabul ettiler. Büyük günah işleyen herkesi kâfir ilân ettiler.

Paragrafta sözü edilen mezhep hangisidir?

a)Mutezile                               b)Şiilik

c)Haricilik                               d)Caferilik

5.        Aşağıdakilerden hangisi “ŞİA” kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?

a)Taraftar                                               b)İmamet

c)Bölük                                   d)Fırka

6.        Şia mezhebinde Kerbela toprağından yapılmış taş üzerine secde edilmesi hükme bağlanmıştır.

Şiilikte bu taşa ne isim verilir?

a)Takiyye                                               b)Ric’at

c)Gaybet                                  d)Mühür

7.        Şiilikte; Onikinci imamın gaybetini sona erdirip günün birinde tekrar döneceği inancı hangi terimle adlandırılır?

a)Ric’at                                   b)Takiyye

c)Mut’a                                   d)İsmet

8.        Mutezile Mezhebinin kurucusu kimdir?

a)Hasan-ı Basrî                        b)Vâsıl b. Atâ

c)Cübbâî                                  d)Muhtar es-Sakafî

9.        Mutezile’ye göre, insan tamamen hür bir iradeye sahiptir ve fiillerinin yegâne sorumlusu odur. Yapmış olduğu iyilik de kötülük de kendisine aittir. Bu nedenle yapmış olduğu iyi amellere karşı mükâfat, kötü amellere karşı da ceza görecektir. Eğer kulun fiillerinde Allah’ın bir müdahalesi olsaydı, o zaman kul yapmış olduğu fiillerden mesul olmazdı. Çünkü bu durumda bir zorlama (cebr) söz konusu olurdu. İnsanı, zorlama altında yapmış olduğu fiillerden sorumlu tutmak ise zulümdür.

Paragrafta Mutezile mezhebinin hangi görüşü anlatılmıştır?

a)Adalet                  b)Tevhid

c)Vaad ve Vaîd         d)el-Menziletü beyne’l-Menzileteyn

10.     İslâm akaidinde bir Türk olan İmam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed (ö.333/944) nispet edilen itikâdî mezheptir. İmam Ebu Mansur’un akaiddeki mezhebine mensup olanların meydana getirdiği topluluğa denir.

Paragrafta sözü edilen mezhep hangisidir?

a)Mutezile                               b)Eş’arilik

c)Maturidilik                           d)Hanefilik

11.     İman, marifet ve kalple tasdiktir. Büyük günah işleyen imandan çıkmış olmaz, sadece fıska düşer. Bu bakımdan ona fasık mümin denir. Durumu Allah’a kalmıştır. İsterse cehenneme sokar, isterse bağışlar.

Paragrafta bahsedilen görüş hangi itikadi mezhebe aittir?

a)Haricilik                               b)Şiilik

c)Mutezile                               d)Eş’arilik

12.     Hanefilik mezhebi kurucusu ve ilk imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi nedir? Devamını oku

Sponsorlu Bağlantılar