2011 YGS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular

2011 YGS Biyoloji Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2011 YGS Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2011 YGS BİYOLOJİ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

derscalisiyorum.com.tr

28.
Soruda verilen bilgilere göre peptid bağlarının etkilenmemiş olması I’deki ifadeyi doğru kılmıştır. Yüksek sıcaklık ve uygun olmayan pH ve kimyasal maddeler proteinin 3 boyutlu yapısını bozduğundan işlevselliğini yitirmesine sebep olmuştur. Buna göre III doğrudur. Ancak soruda verilen açıklamaya göre aminoasitlerin dizilimi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamaz. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

29.
Tablodaki bilgilerden X maddesi hücre zarı, çekirdek ve çekirdek zarı ve ribozomlarda bulunduğundan yapısal bir organik molekül olan protein olduğunu söyleyebiliriz. Y maddesi lipittir. Hücre zarının %35’i 2 sıra fosfolipit tabakasından oluşur. Çekirdek zarı da hücre zarı yapısındadır. Z maddesi ise çekirdek ve zarı, ribozomda bulunan nükleik asit molekülüdür. Ribozomların yapısı protein ve rRNA molekülünden oluşur. Cevap A

derscalisiyorum.com.tr

30.
E şıkkında belirtilen farklılaşmış hücrelerin sürekli bölünmesi bir süre sonra bölünme büyüklüğüne gelmemiş olan hücrelerin bölünmesini ifade eder. Bu olay kontrolsüz hücre bölünmesi olayıdır ve kanserli hücrelerin oluşumuna sebep olur. Örnek vermek gerekirse; sinir hücreleri farklılaştıktan sonra bölünmeye uğramaz, olgunlaşmış alyuvar hücreleri bölünmez gibi. Cevap E

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

31.
Hipertonik tuz çözeltisi içine konulan hücrenin yoğunluğundan daha fazladır. Bu ortama konmuş hücre su kaybeder ve büzülür. Bu olaya plazmoliz denir. Plazmoliz olmuş hücrenin stoplazmasındaki su miktarı azaldığından hücrenin yoğunluğu (ozmatik basıncı) artar. Bu durumda hücrenin ozmatik basıncı için artan bir grafiğin oluşması gerekir. Cevap B Not: Bir hücre 3 farklı ortam içerisinde bulunabilir.
A) İzotonik çözelti: Hücre ile içine konulduğu çözeltinin yoğunlu aynı ise çözelti izotoniktir.
B) Hipertonik Çözelti : Hücre içine konulduğu çözeltiden daha az yoğunlukta ise çözelti hipertoniktir. Hipertonik çözelti içerisine konulan hücre su kaybeder ve büzülür. Hücrenin su kaybedip büzülmesi olayına plazmoliz denir. Plazmoliz olmuş hücrenin su miktarı azaldığından ozmatik basıncı artar. Örnek: tuzlu su ve şekerli su.
C) Hipotonik Çözelti : Hücrenin içine konulduğu çözelti hücreden daha az yoğunlukta ise çözelti hipotoniktir. Hipotonik çözelti içerisine konulmuş hücre su alır ve şişer hacmi büyür. Eğer hücre hayvan hücresi ise bir süre sonra patlar. İnsandaki alyuvar hücrelerinin su alıp patlaması olayına hemoliz denir. Eğer hücre bitki hücresi ise hücre zarının üzerindeki hücre duvarı sert ve dayanıklı bir yapı olduğundan patlamasını engeller bitkiye diklik kazandırır, destek oluşturur. Örnek: saf su ve tatlı su (nehir,göl)


derscalisiyorum.com.tr

32.
Mitoz ve Mayoz II bölünmelerinde ortak olan durum her ikisinde de kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Cevap D
A şıkkı : mayoz bölünmede oluşur.
B şıkkı : mayoz I’in profaz I evresinde oluşur. Sinapsis homolog kromozonların kardeş olmayan kromatitlerinin birbirine sarılması olayıdır.
C şıkkı : mayoz I’in anafaz I evresinde olur.
E şıkkı : mayoz I’in profaz I evresinde oluşur. Krossing over: Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değiş tokuşudur. Bu olay kalıtsal çeşitliliği arttırır.

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

33.
İnsanda kan grupları çok alelliğe örnektir. A ve B eş baskın, 0 çekinik özelliktedir. Rh+ baskın gen, Rh- çekinik gendir. Kan alışverişlerinde kişinin kan grubunun Rh faktörü de önemlidir. 3. Bireyin genotipi AArr olamaz çünkü bu bireyin annesi 0 (genotipi 00 demektir) kan grubu olduğundan genotipinde mutlaka 0 kan grubu geni bulunmak zorundadır. Cevap C

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

34.
Şekil I incelendiğinde sudaki ve kan damarlarındaki O2 oranının doğru orantılı olarak her ikisinde de azaldığını görmekteyiz ve grafikte bu ifade edilmiştir. Şekil II deki durum incelendiğinde ise kanın ve suyun aynı yönde akımı söz konusu olduğunda sudaki O2 konsantrasyonunun azaldığı kandakinin ise arttığı görülmektedir. Bu da su için azalan, kan damarları için artan bir grafiğin çizilmesini gerektirir. Buna göre Cevap A

derscalisiyorum.com.tr

35.
İnsan kalbi 4 odacıktan meydana gelir. Kalbin sağ tarafı daima kirli kan, sol tarafı temiz kan taşır. Kan kalbe kulakçıktan girer, karıncıktan çıkar. Tüm atardamarlar temiz kan taşırken sadece akciğer atardamarı kirli kan taşır, tüm toplar damarlar kirli kan taşırken sadece akciğer toplar damarı temiz kan taşır. Soruda verilen işaretlenmiş O2 akciğer atardamarı ile akciğerlere burada temizlenip O2 yoğunluğu arttırılarak akciğer toplar damarıyla kalbin önce sol kulakçığına ardından sol karıncığına gelir. Temizlenmiş olan kan vücuda dağıtılmak üzere aort atar damarı ile kalpten çıkar. İşaretlenmiş O2 kalbin sağ karıncığında görülmez. Cevap D Not: Büyük kan dolaşımı : Kalp – Vücut – Kalp arasında gerçekleşir. Kalbin sol karıncığından aort atar damarıyla çıkan temiz kan vücudun üst ve alt bölgelerine gönderilir. CO2 yoğunluğu artan ve kirlenen kan, kalbin sağ kulakçığına gelir.
Küçük kan dolaşımı : Kalp – Akciğer – Kalp arasında gerçekleşir. Vücutta kirlenen kan kalbin sağ kulakçığından sağ karıncığına oradan da akciğer atardamarı ile akciğerlere gönderilir. Kirli kan içerisindeki CO2 akciğerlerdeki alveollere, alveollerdeki oksijende kana difüzyonla geçer. Temizlenen kan (O2yoğunluğu artmıştır) kalbin sol kulakçığına gelir.


derscalisiyorum.com.tr

36.
Fotosentez sonucu oluşan glikoz molekülü ve diğer organik moleküller iletim demetlerinden soymuk borularıyla yaprağın diğer kısımlarına taşınır. Şekildeki yaprak kesitinde soymuk boruları II ile ifade edilmiştir. Cevap B Not: I : odun borularıdır. II : Soymuk borularıdır. III:Stoma (gözenek) hücresi IV:sünger parankiması V:palizat parankimasıdır.


derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

37.
Deney düzeneğine bakıldığında kısa gün bitkisinde aydınlık sürenin kesintiye uğratılması ışık alma süresinin 12 saatten fazla olduğu durumlarda bitki üzerinde çiçeklenme özelliğinde herhangi bir değişikliğe sebep olmamıştır, bunu son bitki şekline bakarak anlayabiliriz. Cevap E

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

38.
Metagenez olayı şematize edilmiştir. Metagenez eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip ettiği özel bir üreme şeklidir. Canlılarda genotipin çeşitlenmesine sebep olan olaylar eşeyli üreme ile sağlanır. Eşeyli üremenin temeli mayoz bölünme ve döllenmedir. Mikrosporofitten (2n) mikrosporun (n) oluşması mayoz bölünmeyle, erkek gametofit (n) ve dişi gametofit (n) birleşmesi (döllenme) sonucunda oluşan tohum (2n) kromozomludur ve genotipi bu hücreleri üreten hücrelerden farklıdır. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

39.
III numaralı popülasyonun yaşam alanı tümüyle IV numaralı popülasyonun yaşam alanının içindedir. Bu nedenle besin kıtlığı oluştuğundan yok olma tehlikesi ihtimali en yüksek olan popülasyon III numaralı popülasyondur.Cevap C

derscalisiyorum.com.tr

40.
A şıkkında vücut sıvısının ve deniz suyunun konsantrasyonlarının benzer olması , B şıkkında en eski fosillerin deniz canlılarına ait olması, C şıkkında canlı şubelerinin çoğunun denizde yaşıyor olması, D şıkkında okyanusların karalara göre daha kararlı olması canlılığın ilk olarak okyanuslarda ortaya çıktığının bir kanıtıdır. E şıkkında ise oksijenin kısmi basıncının havadakine göre sularda düşük olması canlılığın devamı için önemli değildir tüm ortamlarda canlıların yaşadığı bilinmektedir. Önemli olan canlılığın devamı için havanın ortamda bulunuyor olmasıdır. Cevap E

Kaynak:ossmat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir