Sponsorlu Bağlantılar

2011 LYS Tarih Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2011 LYS Tarih Soruları

Sayfamızda 2011 LYS Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

2011 LYS TARİH SORULARI

1. Devlet                                     Özellik

I.Asya Hun                Bilinen ilk Türk  devleti olması

II.Göktürk                Orhun Kitabelerinin yazılması

III.Avar                    Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olması

IV. Uygur                 Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması

V.Avrupa (Batı)       Hun Museviliği kabul eden ilk Türk devleti olması

Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

2. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

A)        Kap kacak

B)        Kolye, bilezik gibi süs eşyaları

C)        At koşum takımları

D)        Saray kalıntıları

E)        Kılıç kabzaları

3.    Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

A)        On iki hayvanlı takvimin oluşturulması

B)        Tötö Kanalı′nın açılması

C)        Balbalların dikilmesi

D)        Orhun Kitabelerinin yazılması

E)        Balık adı verilen şehirlerin kurulması

4. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

A) İyilerin uçmağa (cennete), kötülerin tamuya(cehenneme) gideceğine inanılması

B) Yuğ adı verilen cenaze törenleri düzenlenmesi
C) Din adamlarına yabgu adı  verilmesi
D) Hakanın, yetkilerini Tann′dan aldığına inanılması
E) Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi

5. I. Şaman

II. Eşik Kurganı

III. İpek Yolu

IV. İl

V. Ekberiyet sistemi

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) I.       B) II.        C) III.       D) IV.     E) V.

6.    Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır′da kurulan ilk Türk devletidir?

A) ihşidler

B)Tolunoğulları

C) Eyyubiler

D)Fatımiler

E) Memlükler

7.     Cengiz Han′ın ölümünden sonra Çin′de hüküm süren (1280-1368) ve İslamiyeti kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen, İtalyan seyyah Marco Polo′ nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kubilay Hanlığı

B) Çağatay Hanlığı

C) Altın Orda Devleti

D)ilhanlı Devleti

E) Babür Devleti

8.    Timur Devleti′yle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)        Timur tarafından kurulmuştur.

B)        1402 Ankara Savaşı′nda Osmanlı ordusunu yenmiştir.

C)        Fatımiler tarafından yıkılmıştır.

D)        Semerkant ve Belh, önemli  şehirlerindendir.

E)        Ali Şir Nevai, dönemin ünlü şair ve devlet adamıdır

9. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez?
A) Hat

B) Tezhip

C) Cild

D) Fresk

E) Minyatür

10. Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait değildir?

A) Kayseri Huand (Hunat) Hatun Külliyesi
B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi
C) Sivas Gök Medrese
D) Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi
E) Konya Sahip Ata Külliyesi

11.   Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügati′t-Türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez?

A) Türk dilinin zenginliğinin ve güzelliğinin gösterilmesinin amaçlanması
B) İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil bilgisi kitabı olması
C) Dönemiyle ilgili pek çok alanda önemli bilgiler içermesi
D) Türk destan ve efsaneleri hakkında bilgi sunması
E) Eserin adının “mutluluk veren bilgi, kutlu bilgi” anlamına gelmesi

12. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde yaşamış, sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan ve Risaletü′n-Nushiye adlı eserlerinde toplamış, tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir?

A) Yunus Emre
B) Mevlana Celaleddin-i Rumi
C) Âşık Paşa
D) Sultan Veled
E) Hacı Bektaş-ı Veli

13.   Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamıştır.
Osmanlı Devleti′nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

A) Göçebelerin yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanmasını

B) Halk arasındaki çatışmaların önlenmesini

C) Göçebelerin hayvancılıktan geçimlerini sağlamalarını

D) Düzenli vergi toplanmasını

E) Tarım alanlarının genişletilmesini

14. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti′nde sarayın otoritesini yeniden arttırdığı savunulabilir?

A) Müsadere usulünün kaldırılması
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Olayı
D) Mebuslar Meclisinin açılması
E) Cem Sultan Olayı

15. Aşağıdakilerden hangisi, 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakip-siz kalması üzerine Osmanlı Devleti′nin aldığı ön-lemlerden biridir?

A) İstanbul′da Kapalıçarşı′nın yapılması
B) Lonca teşkilatıyla esnafın örgütlenmesinin sağlanması
C) Malların kalite kontrol usullerinin kanunnamelere bağlanması
D) Fabrika diye adlandırılan büyük imalathanelerin açılması
E) Tütün ve tuzdan başka her türlü malın ithalatının serbest bırakılması

16.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet′in İstanbul′un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Büyük bir donanma hazırlaması
B) Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)′nı  yaptırması
C) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)′nı yaptırması
D) Havan topları döktürmesi ve  tekerlekli kule yaptırması
E) Karamanoğulları ile barış anlaşması  yapması

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncılar grubunun görevlerinden biridir?

A) Savaş sırasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını korumak
B) Düşman ordularına saldırmak, orduya keşif hizmetinde bulunmak
C) Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek
D) Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba ve havan topunu yapmak
E) Kuşatılan kalelere tünel kazmak, top fitillerini ateşlemek

18.  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti′nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık arttırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır?

B) Dirlik
C) Cülus
A) iltizam
D) Emanet
E) Müsadere

19.
• Olağanüstü hâllerde toplanan vergi
• Müslüman olmayan erkek nüfustan alınan vergi
• Toprağı mazeretsiz terk eden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergi
• Müslüman üreticiden toprağın verimine göre üretimin onda biri oranında alınan vergi

Osmanlı Devleti′nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur?

A)Çiftbozan           B) Avarız          C) Cizye          D) Öşür         E) Ağnam

20.

I. Esasının Kur′an-ı Kerim ve hadislere dayanması
II. Ceza hükümlerini de içermesi
III. Yüzyıllar boyu süregelen gelenekten kaynaklanması
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti′nde uygulanan seri hukukun özelliklerindendir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C)Yalnız III          D) I ve II           E) II ve III

21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on ciltlik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Türk gezginidir?

A) Kâtip Çelebi
B) Lagari Hasan Çelebi
C) Koçi Bey
D) Hezarfen Ahmet Çelebi
E) Evliya Çelebi

22. Osmanlı medreseleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Medreseler de bütün eğitim kurumları gibi defterdara bağlıydı.
B) İlk Osmanlı medresesi İznik′te açılmıştı
C) Medrese öğrencilerine softa (suhte) denirdi.
D) Öğrenciler medreselerden icazetname ile mezun olurdu.
E) Medreselerde ders veren hocalara müderris, yardımcılarına muid denirdi.

23. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemine aittir?

A) İlk Türk matbaasının kurulması
B) Hendesehanenin açılması
C) Mühendishane-i Bahri i Hümayunun açılması
D) Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
E) İlk posta teşkilatının kurulması

24. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası olarak etkinliğini sürdüren, II. Mahmut Döneminde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye′de yerleşmesinde öncülük eden askerî bando takımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehterhane
B) Darülelhan
C) Muzika-i Hümayun
D) Darülbedayi
E) Musiki Muallim Mektebi

25. Mısır Hidivi (Valisi) İsmail Paşa′nın çalışmaları ve İngiltere ile Fransa′nın bu konudaki girişimleri sonucu 1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz′i birleştiren Süveyş Kanalı açılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Akdeniz′de bulunan limanlarda ticaretin yeniden canlanması
B) Hindistan ve Pakistan′ın bağımsız iki ayrı devlet olarak kurulması
C) Mısır′ın stratejik açıdan öneminin artması
D) İngiltere′nin Mısır′ı işgal etmesi ve Uzak Doğu′daki sömürgelerine giden yolları güvenlik altına alması
E) İngiltere′nin Kıbrıs′ı topraklarına katması ve Orta Doğu′ya giden deniz  yolunun kontrolünü sağlaması

26.  İkinci Viyana Kuşatması sonrasında oluşturulan Kutsal İttifak Devletleriyle, Osmanlı Devleti arasında on altı yıl süren savaşlar sonunda, Osmanlı askerî gücünün yetersizliği görülmüş, büyük toprak kaybına uğranılmıştır.
Bu durumu yansıtan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasr-ı Şirin
B) Karlofça
C) Zitvatoruk
D)Edirne-Segedin
E) Hotin
27.  Rusya, I. Petro′dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti′ni etkisiz hâle getirmeye çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Rusya′nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir?

A) Osmanlı toplumundaki Ortodoksların  haklarını korumaya kalkması
B) Balkanlardaki milliyetçilik akımını desteklemesi
C) Teknolojik gelişmeleri izleyerek Osmanlı′dan güçlü hâle gelmesi
D) Doğu Anadolu′da yaşayan Ermenileri, Osmanlı Devleti′ne karşı kışkırtması
E) Berlin Antlaşması′yla Bosna Hersek′i denetim altına alması

28.   Osmanlı Devleti′nde, 1718 Pasorofça Antlaşması′yla başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı′yla sona eren döneme Lale Devri denir.

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri′nin özelliklerinden biridir?

A) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina usulünün uygulamaya konulması
B) Avrupa′daki gelişmeleri yakından tanımak amacıyla yurt dışına elçiler gönderilmesi
C) Osmanlı Devleti′nin ilk resmî gazetesi Takvim-i Vekayi′nin çıkarılması
D) Baytar (veteriner) mektebi açılması
E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi

29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti′nde askerî amaçlarla açılan okullardan biridir?

A) Darülfünun
B) Mekteb-i Mülkiye
C) Darülmaarif
D) Mühendishane-i Berri-i Hümayun
E) Darülmuallimin

30.  Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa′nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşı-lık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durması esasları belirlenmiştir?

A) Monreo Doktrini
B) Eisenhovver Doktrini
C)Truman Doktrini
D)Wilson ilkeleri
E) Balfour Deklarasyonu

31.  Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Uluslararası barışın korunması için Milletler Cemiyetinin kurulması
B) İtalya′da Mussolini′nin faşist iktidarını kurması
C) Lacorno Antlaşması′yla silahsızlanma çalışmalarının başlaması
D) Türkiye′nin Kore Savaşlarına katılması
E) Almanya′da Nazizm′in yükselmesi

32. Vietnam Savaşı en şiddetli dönemindeyken askere çağrılan ancak, “Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.” diyerek savaş karşıtı tutum sergileyen ve bu nedenle dünya şampiyonluğu elinden alınan, boks lisansı iptal edilen ve hapis cezasına çarptırılan ünlü ABD′li boksör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammed Ali Clay
B) Michael (Mike) Gerard Tyson
C) Jack Johnson
D) Floyd Patterson
E) Oscar de la Hoya

33.19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923′te SSCB tarafından özerk bölge statüsü verilen ve 1988′den itibaren yaşanan süreçte Hocalı Katliamı′nın da yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir?

A) Ermenistan-İran
B) Gürcistan-Azerbaycan
C) Ermenistan-Azerbaycan
D) Nahcivan-Azerbaycan
E) Gürcistan-Ermenistan

34.Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşerî sorunları çözmede uluslararası iş birliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945′te kurulan ve merkezi New York′ta bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
B) Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
C) Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
D) Avrupa Birliği
E) Birleşmiş Milletler

35.Aşağıdakilerden hangisi, Hazar Havzası′ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi′ni destekleyen devletlerden biri değildir?

A) ABD           B) Rusya       C) Türkiye        D) Gürcistan       E) Azerbaycan

36.  Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazır-lanan metnin 1935 yılında Cenevre′de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir?

A) Afganistan ve Suudi Arabistan′ın Pakt′a alınıp alınmayacaklarıyla ilgili görüşmelerin sürmesi
B) Türkiye′nin Hatay′ın topraklarına katılması konusundaki ısrarlı tutumu
C) Irak′ın bağımsızlığı konusunda İngiltere′nin isteksiz politikası
D) Çin-Japon Savaşı′nın başlaması
E) Fransa, İngiltere ve Kanada′nın Almanya′ya savaş ilan etmesi

37. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sıra-sında Türkiye′de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?
A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek  karnesi uygulamasının başlatılması
C) Karadeniz′de Türk gemi seferlerinin durdurulması
D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni  vergiler konması
E) Millî Güvenlik Kurulunun oluşturulması

38.  Türkiye′de 1960′tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir.

Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Millî Güvenlik Konseyi
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi (Ajansı)
D) Devlet İstatistik Enstitüsü
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

39. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını artırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir?

A) Seçmen yaşının 20′den 18′e indirilmesi
B) Milletvekili sayısının 450′den 550′ye çıkarılması
C) Yurt dışında bulunan vatandaşların da oy kullanabilmesi
D) Seçim barajının konması
E) Partilere üye olma yaşının 21′den 18′e indirilmesi

40.  Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika′dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya′da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalta Konferansı
B) Helsinki Konferansı
C) Bandung Konferansı
D) Belgrad Konferansı
E) San Francisco Konferansı

41.Atatürk Döneminde aşağı- dakilerin hangisinde Balkan Antantı′na üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının, konunun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türkiye′nin Milletler Cemiyetine üye olmasında
B) Hatay′ın Türk topraklarına katılmasında
C) Yunanistan ile dostluk antlaşması  imzalanmasında
D) İngiltere ile Ankara Antlaşması′nın imzalanmasında
E) Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi′nin imzalanmasında

42.  Almanya′nın 1942′de Stalingrad yenilgisinden sonra Müttefikler, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye′nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir?

A) San Francisco Konferansı
B) Tahran Konferansı
C) I. Kahire Konferansı
D) II. Kahire Konferansı
E) Adana Konferansı

43.Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşınsında yanlış olarak verilmiştir?

A) Ulusal Ajans        Avrupa Birliği  Eğitim ve Gençlik Proğramlarını ülke çapında koordine eden ajans

B) Baas                    Arap Sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş     gerçekleştirmeye  çalışan siyasi anlayış

C) Prestroika            Petrol ihraç eden ülkeler birliği

D) İrangate Olayı      Irak savaşı nedeniyle İran′da Humeyni rejiminin, ABD′den İsrail aracılığıyla silah satın alması

E) Körfez Krizi         Irak′ın Kuveyt′i işgal etmesinin sonucu

44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye′de 1960 – 2000 yılları arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması

B) İlk televizyon yayınının başlaması

C) İlk İnternet bağlantısının kurulması

D) İlk radyo yayınının başlaması

E) İlk organ naklinin yapılması

CEVAPLAR:

1.E  2.D  3.A  4.C  5.E  6.B  7.A 8.C 9.D 10.B 11.E 12.A 13.C 14.B 15.D 16.C 17.B 18.A 19.E 20.D 21.E 22.A 23.D 24.C 25.B 26. B 27. E 28. B 29. D 30. A 31. D 32. A 33. C 34. E 35. B 36. A 37. E 38. B  39. D 40. C  41. E  42. A 43. C  44. D   

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir