Sponsorlu Bağlantılar

2010 LYS Kimya Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2010 LYS Kimya Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2010 YGS Kimya Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2010 LYS Kimya SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

derscalisiyorum.com.tr

1.
Gazlarda mol sayısı hacim basınç sıcaklık ilişkisini ölçen bir sorudur. PV=nRT denkleminden düşünürsek basıncın değişmemesi isteniyor. T değişmeden mol sayısını 2 katına çıkardığımızda ve hacimde 2 katına çıkarsa basınç değişmeden kalacaktır.
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

2.
gazların basıncını okuyacak olursak I. kapalı uçlu manometredir ve civa seviyeleri arasındaki fark gaz basıncını verir ve 40 cm Hg dir. II. manometre açık uçludur ve gazın basıncı dış basınçtan 20 cm Hg fazladır ve toplarsak 76+20=96 cm Hg dir. III. manometrede ise gaz basıncı dış basınçtan 36 cm Hg düşüktür ve çıkarırsak 76-36=40 cm Hg olur. I ve III eşit basınçlı gazlardır. I ve III de hacimler aynı, sıcaklıklar aynı, basınçlar da aynı olduğuna göre mol sayılarının da eşit olması gerekir.
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

3.
Kimyasal tepkimelerde atomların sayısı, cinsi ve kütle korunduğuna göre sol tarafta olan 2 mol H2 sağ taraftada olmalı o yüzden X gazi H2 olmalıdır.
CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

4.
0,25 molü 7,5 gram ise 1 molü 30 gram olur ki bu bir molünün ağırlığı molekül ağırlığı dedğimiz MA dır.
7,5×80%100 ise 6 gram karbon eder 6 gram karbonda 6/12= 0,5 moldür. 7,5 un %20 side H olacağına göre 1,5 gram H ise 1.5 mol eder. C0,5H1,5 C5H15 ve basit formül CH3 olur. A yanlıştır. Molekül ağırlığına 30 demiştik ve 30 olan bileşikte C2H6 olur.
CEVAP

derscalisiyorum.com.tr

5.
Denklemde 1 mol CH4 yandığında 212000 kalori çıkıyor . 32 gram CH4 2 mol eder ve çıkacak ısı da 424000 kalori olur . Q=mct de yerine yazarsak(8 lt su 8 kg=8000 gram)
424000 =8000×1xt
t=53 derece lik fark olur bu delta t dir ilk sıcaklık 25 idi 53 derece artıracağına göre 25+53=78 derece olur son sıcaklık
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

6.
Zayıf baz ve tuzu ile hazırlanan çözeltilere tampon çözelti denir. Zira NH3 zayıf bir baz ve bunun tuzu olan NH4Cl karıştırılıyor.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

7.
Denklemi yukarıdaki gibi yazar isek ve radyoaktif tepkimelerde proton ve nötron sayıları korunduğu için denklemdeki kütle numaraları ve atom numaraları korunmak zorundadır. Buradaki X C şıkkındahi H dır.
CEVAP C

derscalisiyorum.com.tr

8.
Başlangıçtaki KI derişimi 0,2 molardı ve hacim 2 katına çıkınca derişim yarıya inecektir ve K+ derişimi 0.1 molar olacaktır.
CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

9.
DELTA H= ÜRÜNLER -GİRENLERDELTA H=[ 4x-286+3x-394]-[ 0 + 1x-104]DELTA H =-2222 KJ olur.
CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

10.
Bir potansiyel enerji -tepkime koordinatı grafiğidir. Delta H = ürünler-Girenler olduğundan ürünlerin enerjisi girenlerden düşüktür ve işaret negatif olacağından tepkime ekzotermiktir yani ısı açığa çıkaran bir tepkimedir. Bir tane tepe noktası bir tane aktifleşme enerjisi olduğunu gösterir basamakları olmayan tek adımda gerçekleşen bir tepkimedir. Girenler ile tepe noktası arasındaki mesafe ileri tepkimenin aktivasyon enerjisini gösterir ve 26 kkal dir. Ürünler ile tepe noktası arasındaki mesafe ise geri tepkimenin aktivasyon neerjisidir ve grafikte bu değer 26 kkal dir .E şıkkı yanlıştır.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

11.
Deney sonuçlarına göre tepkime hız denklemi yazma yavaş adımı bulma tepkime derecesi k sabiti bulma ile ilgili oldukça basit bir sorudur. Burada önemli olan sabit noktaları bulup derişim katlarına çıktığında hzıdaki değişimi bulmak ve kare ile mi orantılı yoksa küp ile mi ya da değişmiyormu onu anlamak gerekmektedir. Örneğin 2 ve 4 deneylerinde X derişimi sabit Y derişimi 2 katına çıkmış hız ise 4 katına çıkmış Y o zaman kare ile etkiliyor. 3 ve 4. deneyde Y sabit X derişimi 2 katına çıkınca hız da 2 katına çıkmış ve X birinci dereceden etkiliyor. O zaman V=k[X].[Y]2 dir. A şıkkı yanlıştır.
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

12.
Tepkime ters çevrilip 2 ye bölünmüş K sabitindeki değişim ise ters çevrilince K 1/K olur 1/2 ile çarpılması bu sayının K ya üs yazılması demektir (1/K) üzeri 1/2 dir o da 1/K nın kareköküdür.
CEVAP C

derscalisiyorum.com.tr

13.
Bir denge sorusudur. Y 0,6 dan 0,4 e düştüğüne göre 0,2 mol dengeye gelinceye kadarki harcanan Y dir. B şıkkı yanlıştır.
CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

14.
F-Cl-Br-I-At halojenlerde yukarıdan aşağı inildikçe atom çapı büyüdüğü için H çekme gücü azalır ve aşağıya doğru daha rahat H bıraktığı için asitlik artar ve HI en iyi asittir. HF de flor Hidrojeni kolay kolay bırakmaz zayıf asittir ve I doğrudur. HNO3 kuvvetli bir asittir suda %100 iyonlaşır. II de doğrudur. Organik asitlerin tamamı zayıftır %100 iyonlaşmazlar ve III de doğrudur.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

15.
Lowry-Bronsted asit-baz tanımına göre H+ iyonu verenler asit H+ yı alanlar baz olarak değerlendirilir. Burada HSO4 NH3 e H+iyonu vermekte ve NH^de bunu almaktadır. O zaman HSO4 asit gibi davranmakta ve NH3 de baz gibi davranmaktadır. HSO4 asit1 olmakta NH3 de baz 2 olmaktadır. Birde tersine olan reaksiyona bakarsak NH4 SO4 e H+iyonu vermektedir. NH4 asit2 olmakta So4 de baz1 olmaktadır. HSO4 ile SO4 konjuge asit baz çifti ve NH3 ile de NH4 konjuge asit baz çiftidir. Yalnız NH4 NH3 ün bazı değil asiti konumundadır.
CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

16.
Tam nötrleşmelerde
asitin molsayısıxasitin etkideğeri=bazın mol sayısı x bazın etki değeri
M=n/V den 1=n/0.2 olur ve nötrleştirecek bazın mol sayısı 0,2 olur. 0,2 mol baz
0,2×40=8 gram NaOH eder. Tam nötrleşmelerde PH daima 7 dir. H+ ve OH- tepkiemye girdiğinden ortamca Na ve Cl iyonları bulunur. 8 gram NaOH 8/40 dan 0,2 mol eder ve Na da 0,2 moldür toplam hacimde 0,2 litre ise M=n/V den 0,2/0,2 den son Na derişimi 1 M olur.
CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

17.
Hidrojen ile oluşturulmuş bir pil tepkimesidir. Burada Ni çubuk çözünür ve anot olur elektronlar anottan katoda akacağına göre elektron akışı Ni den Pt ve dolayısı ile H a doğru olur. H elektronları alarak indirgenir ve H+ iyonu H2 gazına dönüşür. Burada elektron akışı Pt den Ni ye doğru olmaz.
CEVAP C

derscalisiyorum.com.tr

18.
Oksijen de bir adet çift bağ var çift bağlardan biri daima pi bağıdır.
CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

19.
Karbonil gurubunu aldehit keton organik asit ve esterler içerir . Tüm karbonlar sp3 yapmışsa doymuş bir yapı vardır o da alkana işaret eder.
CEVAP C

derscalisiyorum.com.tr

20.
soruda zinciri çift bağa yakın yerden numaralarsak 4 de metil gurubunu görüyoruz 4-metil en uzun zincir 6 karbon ve çift bağın yerini ve en küçük numaralı karbonu söylemek zorundayız. 4- metil 2-hekzen olur
CEVAP C

derscalisiyorum.com.tr

21.
eterler yükseltgenme ve indirgenme tepkimesi vermezler . D şıkkındaki dietil eter bu tepkimeyi vermez.Aldehitler ketonlar ve organik asitler alkole kadar indirgenebilirler.Primer alkoller aldehitlere aldehitlerde organik asitlere yükseltgenirler ve terside mümkündür.Sekonder alkoller ketona yükseltgenir ve ketonda sekonder alkole indirgenebilir.
CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

22.
Alkenlere Markov Nikov kuralına göre su katılırsa alkoller oluşur . Alkine su katılması ile keton oluşur.
CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

23.
Çift bağlı alkenleri tanımada kullanılan önemli bir ayıraç KMNO4 dür.
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

24.
Bütanoikl asit 4 karbonlu bir organik asit ve metil propanoat ise 4 karbonlu bir esterdir. Esterler organik asit ile alkollerden oluşur. organik asitler alkole kadar indirgenebilirler. Farklı maddelerin kaynama noktaları kesinlikle biribirnden farklıdır.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

25.
Primer alkoller aldehite aldehitlerde organik asitlere yükseltgenebilirler.Tollens ayıracı ielde aldehitler reaksiyon vererek gümüş aynası oluşturabiliyor. O halde X bir alkoldür ve yükseltgenerek Y gibi bir aldehite dönüşmüştür ve organik maddler yanma tepkimesini verirler.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

26.
I. bleşikte çift bağ olmadığından alkandır ve halkalı yapıda olduğu için -siklo öneki alır ve doğrudur. Alkanlar ve alkenler alifatik hidrokarbonlardır benzen grubu ise aromatiktir. III. bileşik benzendir ve aromatiktir. 3. bileşik C6H6 dır ve 6 tane h atomu vardır ama ikincide 12 tnae H atomu vardır ve D şıkkı yanlıştır. Alkenler cis-trans izomerisi gösteriler.
CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

27.
Karboksilli asit grubu -COOH dır ve OH dan glen H atomu başka bir OH daki oksijen ile H bağı kurabilir. organik asit +alkol=ester+su tepkimesine göre esterleşebilirler. Alkol aldehite aldehit te organik asite yükseltgenebildiği gibi organik asitte alokle kadar indirgenebilir. NaHCO3 bir bazdır ve asit ile tepkimeye girer. B şıkkı yanlıştır.
CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

28.
İzopropil bromürden bir alkan eldesini anlatan tepkimeden bahsedilmektedir. İzopropil bormüre grignard reaktifi eklenip HBr ile tepkimesinde MgBr2 ayrılacak ve HBR den gelen H lar ayrılan yere girerek bir alkan oluşturacaktır cevap da A şıkkında gözükmektedir. D şıkkındaki siklo yapı bu yöntemle elde edilmez düz zincirli alkanlar elde edilir.
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

29.
A şıkkında X primer bir alkoldür 2 kez yükseltgenerek organik asite dönüşebilir. Bu doğrudur. Y sekonder bir alkoldür 1 kez yükseltgenerek ketona dönüşür bu da doğruıdur. C şıkkındaki bir tersiyer alkoldür ve yükseltgenemez bu da doğrudur. D şıkkında yüne bir primer alkol var ve 2 kez yükseltgenebilir. E Şıkkındaki bir eterdir yükseltgenemez ve su çıkarılarak C4H8 e dönüşemez.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

30.
Bu bileşik aldehit grubu içeren bir şeker olduğundan aldo heksozdur.Şeker grupları karbonhidratlardır fruktoz glikoz gibi. 4 tane C de farklı gruplar olduğundan 4 adet asimetrik karbon atomu vardır ve bu karbonlar düzlem polarize ışığın yönünü değiştrirler C6H12O6 sadeleşirse basit formül açığa çıkar ve CH2O olur . C şıkkı yanlıştır.
CEVAP C

Kaynak:ossmat

Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir