Sponsorlu Bağlantılar

2009 Öss Tarih Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2009 Öss-1 Tarih Soruları

Sayfamızda 2009 Öss-1 Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

2009 ÖSS-1 TARİH SORULARI

1. Hititlerin ilk zamanlarında,
I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık,
savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker
ve araba temin etmesi,
III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer
tutması
durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin
uygulandığını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen
dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun
yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar
kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik
gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs
eşyaları ve hançerler bulunmuştur.
Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen
sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun
Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi
varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

3. Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde
Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar
istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye
başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de
kendi aralarında paylaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği
savunulabilir?
A) Siyasal birliğin çözüldüğünü
B) Saltanat sisteminin dikkate alındığını
C) Türklerin Abbasiler Döneminde İslamiyet’i kabul
ettiklerini
D) Mutasım Döneminde sınırların çok genişlediğini
E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde
kaldığını

4. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında
sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde
sorun olmuştur.
Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının
B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının
C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal
gücünün giderek azaldığının
D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin
E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

5. Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş,
eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz
hâle getirilmiştir.
Bu tutumun,
I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,
II. modern eğitimin yaygınlaşması,
III. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin
sayıca artması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa,
Rusya ve İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin topraklarıyla
ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdan
sonra,
I. İtalya’ya bırakılan İzmir’in, İngiltere’nin desteğiyle
Yunanistan’a verilmesi,
II. Rusya’nın savaştan çekilmesi,
III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik
olduğunu gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’
da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde,
TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında
etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’
ye karşı ayaklanmışlardır.
Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi
olduğu savunulabilir?
A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi

8. Kurtuluş Savaşı’nda,
• Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin
Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel
olmak için TBMM Hükûmetini tanıması ve
desteklemesi,
• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren
Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren
İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla,
Fransa’nın TBMM Hükûmetiyle ateşkes
imzalaması
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin
B) Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde
olduklarının
C) Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin
D) Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün
E) TBMM Hükûmetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin

9. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’
ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda
Misakımillî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır.
Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha
sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine
görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi
güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar
verilmiştir.
Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın
aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının
bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Kabine sistemine geçilmesine
B) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına
C) Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına
D) Mecliste görüşmelerin uzamasına
E) İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek
istenmesine

10. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında,
“Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki
çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine
ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını
ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine
çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu
savunulabilir?
A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık – İnkılapçılık
C) Devletçilik – Laiklik
D) Laiklik – Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik

11. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus
gibi düşünürler.
Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine
B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına
C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken
olduğuna
D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması
gerektiğine
E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına

12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere
ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki
bu tutumunun,
I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan
çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla
geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara
dönüşmüştür.
Buna göre,
I. çatışmaların sorun olması,
II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin
etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

CEVAPLAR

1. D
2. B
3. A
4. C
5. E
6. D
7. A
8. C
9. E
10. B
11. C
12. D
13. E

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir