Sponsorlu Bağlantılar

2009 Öss-2 Tarih Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2009 Öss-2 Tarih Soruları

Sayfamızda 2009 Öss-2 Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

2009 ÖSS-2 TARİH SORULARI

1.
• Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
• Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik
kurganındaki altın elbiseli adam zırhı
Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Tabgaçlar B) Göktürkler C) Uygurlar
D) Hunlar E) Kırgızlar

2. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi
vardır?
A) Avrupa’da kurulan Avar Devleti’nin yıkılmasında
B) Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasında
C) İstanbul’un Sasanilerle birlikte kuşatılmasında
D) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasında
E) Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanmasında

3.
I. Utbî
II. Yusuf Has Hacip
III. Farabi
İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde yetişen yukarıdaki
bilim adamlarından hangilerinin İslam ve
Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle
katkıları olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

4. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup
batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık
gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri
aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasında
B) Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasında
D) Haçlıların Anadolu’ya gelmesinde
E) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında

5.
I. Tötö Kanalı
II. Don-Volga Kanalı
III. Korint Kanalı
Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine
yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan
ilişki kurmak için yukarıdakilerden hangileriyle
ilgili proje yapmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

6. XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün
kaldırılmasıyla şehzadeler,
I. askerî,
II. idari,
III. siyasi
alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını
kaybetmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu
aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?
A) Sadrazam ve vezirler
B) Beylerbeyi ve sancak beyleri
C) Nişancı ve defterdarlar
D) Subaşılar ve kale koruyucuları
E) Kadılar ve müderrisler

8.
I. Rusya
II. İtalya
III. Fransa
Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi
çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı
yapan devletler arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

9. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin dışa bağımlı
hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Âyanların nüfuzunun artmasının
B) Küçük sanayi atölyelerinin kapanmasının
C) Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasının
D) Avrupa devletlerine ayrıcalıklar tanınmasının
E) Avrupa sanayi ürünlerinin her yerde serbestçe
satılmasının

10.
I. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
II. İsrail Devleti’nin kurulması
III. İngilizlerin Filistin’den çekilmesi
XX. yüzyılda Orta Doğu’da görülen yukarıdaki gelişmelerden
hangilerini Arap milliyetçileri tepkiyle
karşılamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

11. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere
üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış”
ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı
kararlara uymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Birleşmiş
Milletlerin kararına uyarak asker gönderdiği ülkelerden
biri değildir?
A) Afganistan B) Somali
C) Kore D) Bosna Hersek
E) Vietnam

12.
I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek
birbirlerine yaklaştırmak
II. Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış
bir Avrupa devleti meydana getirmek
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş
birliği sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin
amaçları arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

13.
I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan
hangileri halkoyuna sunulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

CEVAPLAR

1. D
2. E
3. C
4. A
5. B
6. E
7. C
8. D
9. A
10. B
11. E
12. C
13. D


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir