Sponsorlu Bağlantılar

2008 Öss-2 Tarih Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2008 Öss-2 Tarih Soruları

Sayfamızda 2008 Öss-2 Tarih Sorularını ve Cevaplarını bir arada bulabilirsiniz.

2008 ÖSS-2 TARİH SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Avarların tarihteki etkilerinden biridir?
A) Dede Korkut Hikâyeleri’nin ortaya çıkması
B) Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması
C) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşıp bütünleşmesi
D) Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması
E) Kuruldukları bölgenin adının, onların adıyla günümüze kadar gelmesi

2. Türk tarihinde,
I. düzenli ordunun kurulması,
II. devlet teşkilatının kurulması,
III. hareketli harf sistemine dayanan matbaanın bulunması
gelişmelerinden hangileri Hunlar Dönemine aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Konuşma dilinin Arapça olması
B) Federatif bir yapıda olması
C) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
D) Adını devletin başındaki sülalenin unvanından alması
E) Türk töresine uygun olarak idari bakımdan iki kısma ayrılması

4. Selçuklularda değişik toplulukların çocukları küçük yaşta alınarak özel olarak yetiştirilir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alınırlardı. Bu sisteme “gulam” sistemi denilirdi.Selçuklulardaki bu sistemin Osmanlılardaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Timar B) Kapıkulu C) Millet D) İltizam E) Sâliyane

5. Anadolu Selçukluları Döneminde Ahi teşkilatı şehirlerde,
I. ticaret,
II. zanaat,
III. sosyal
alanların hangilerinde söz sahibi olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

6.
– Bizans’ın Anadolu’da siyasi üstünlüğünün sonaermesi
– Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi
gelişmeleri aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Ankara B) Otlukbeli C) Miryokefalon D) Yassı-Çimen E) Malazgirt

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplanan bir vergi çeşididir?
A) Avarız B) Malikâne C) Paşmaklık D) Yurtluk E) Mukataa

8. Aşağıdakilerden hangisinin, timar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylünün şikâyet hakkının olması
B) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması
C) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
D) Köylünün üretimini artırması için dirlik sahibinin önlemler alması
E) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bırakabilmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kanunname düzenlenmesi
B) Topkapı Sarayı’nın yapılması
C) Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması
D) Şehzadelerin “sancağa çıkma usulünün” kaldırılması
E) Divan üyelerinin aldıkları kararları, arz odasında padişaha sunmaya başlaması

10. XVIII. yüzyılda Rusya’nın,
– Kırım’ı tehdit eder duruma gelmesi,
– Kapitülasyonlardan yararlanabilmesi,
– Osmanlı egemenliğindeki Balkanlarda konsolosluklar açabilmesi
durumlarının ortaya çıkması aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinin bir sonucudur?
A) Prut B) Edirne C) İstanbul D) Ziştovi E) Küçük Kaynarca

11. Aşağıdakilerden hangisi Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir?
A) İltizam sisteminin kaldırılması
B) Halkın ödeme gücünün azalması
C) Savaşların uzun sürmesi ve başarısız olması
D) Halkın devlete olan güven ve bağlılığının azalması
E) Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylünün toprağını bırakmak zorunda kalması

12. Osmanlı Devleti’nde yenilik taraftarları aşağıdakilerin hangisinde rol oynamıştır?
A) 31 Mart Olayı’nın çıkmasında
B) Abdülaziz’in tahttan indirilmesinde
C) III. Selim’in tahttan indirilmesinde
D) Genç Osman’ın tahttan indirilmesinde
E) Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinde

13. XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Almanya ile Osmanlı Devleti arasında yakınlaşma başlamış; Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında yer almıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmada etkili olduğu savunulabilir?
A) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesi
B) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması
C) Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin parçalanma tehlikesi altında olması
E) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun parçalanması

CEVAPLAR

1. C
2. D
3. A
4. B
5. E
6. C
7. A
8. B
9. D
10. E
11. A
12. B
13. D

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir