Sponsorlu Bağlantılar

2000 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2000 ÖSS Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2000 Öss Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2000 Öss Felsefe, 2000 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2000 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2000 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2000 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları bir arada bulabilirsiniz.

2000 ÖSS FELSEFE SORULARI VE CEVAPLARI

NOT: Çözümleri Henüz Eklenmemiştir.

1-) Felsefenin insana ve topluma yaptığı katkıları göremeyen kişiler, onun boş ve gereksiz bir uğraş olduğunu ileri sürmektedirler. Oysa, insan yaşamındaki rolü kolayca gözlenen telefon, bilgisayar veya televizyon gibi nesnelerin üretiminde felsefenin doğrudan katkısı olmasa da değer ve düşüncelerin üretimindeki katkısı yadsınamaz. Ancak, değer ve düşüncelerin insan yaşamındaki yansımaları yalnızca dolaylı olarak gözlenebilir.

Bu parçaya dayanarak felsefe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a-) Günlük yaşam üzerindeki etkisini görmek güçtür.
b-) Ürettiği düşünceler arasında tutarsızlıklar bulunabilir.
c-) Ortaya koyduğu idealler konusunda bireylerin uzlaşması güçtür.
d-) Her toplumu farklı biçimlerde etkilerler.
e-) Sorguladığı kavramlar zamanla değişir.

2-)
• Felsefe, insanı, onu çevreleyen evreni ve toplumu tanımak ve bilmek amacında olduğu için çeşitli bilim alanlarının bu konulardaki bulgularını kullanır.

• Bilim, doğru bilginin koşulları, kaynakları ve sınırları konusunda kendisine yol gösterebilecek ve onu eleştirebilecek olan felsefi görüşlerden yararlanır.

Bu iki bilgiye dayanarak felsefe ve bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a-) Aynı sorulara farklı yanıtlar verirler
b-) Bilgi edinmede aynı yöntemi kullanırlar
c-) Aralarındaki rekabetten güç alırlar
d-) Toplumsal değişmelerden aynı ölçüde etkilenirler
e-) Birbirlerini karşılıklı olarak beslerler

3-) Küçük çocuklar bilimin konusuna giren sorular sorduğunda bir çok yetişkinin şaşırdığını görüyoruz.”Ay neden yuvarlak?” diye soruyor çocuk. Bir çukurun derinliği en fazla ne kadar olabilir? Dünya’ nın doğum günü ne zaman? Bir çok yetişkin bu tür soruları tedirgin yada alaycı bir tavırla yanıtlıyor veya yan çiziyor.” Ne sanıyordun? Ay kare mi olacaktı yani ? “ Kısa bir süre sonra, çocuk bu soruların yetişkinleri sıktığının farkına varıyor. Böyle birkaç deneyim daha yaşadıktan sonra da bilimden soğuyor.

Parçada, çocukların bilimden soğuması aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

a-) Çocukların bilimsel konulardan çabuk sıkılmalarına
b-) Yetişkinlerin çocuklarına az zaman ayırmalarına
c-) Çocukların uygun soru sormayı bilmemelerine
d-) Çocukların meraklı duygularının gerektiği gibi karşılanmamasına
e-) Yetişkinlerin, çocukları bilimsel konulardan uzak tutmak istemelerine

4-)
• Bir toplumbilimci, değerleri veya insanlar arasındaki ilişkileri incelerken bireyleri belli bir biçimde davranmaya yöneltmez. Sadece olanı olduğu gibi ele alır.
• Kepler Yasaları, gezegenlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini değil, nasıl hareket ettiğini belirtir.

Bu iki durum, bilimsel bilginin hangi özelliğine örnektir?
a-) Evrensel olmasına
b-) Varolan durumu betimlemesine
c-) Mantık ilkelerine dayanmasına
d-) Birikimli olarak ilerlemesine
e-) Olayların denetim altına alınmasına olanak vermesine

5-) Doğa bilimlerinin kullandığı yöntemlerden biri de tümevarımdır. Bu yöntemle, belirli gözlemlerden yola çıkarak, gözlenmemiş olanları da içine alan genellemelerde bulunulur. Bu akıl yürütme biçiminin güvenilmez olduğunu iddia edenler, pazardan elma alan bir kişinin tavrını örnek verirler. Bu kişi tezgahtaki elmalardan birkaçını inceledikten sonra diğerlerinin de inceledikleri gibi olması gerektiğine karar vererek elmaların tümünü satın alır. Elmaların hepsini incelemediği için, eve geldiğinde bu kişinin beklediğine uymayan, biçimsiz, çürük bir elma ile karşılaşma olasılığı her zaman vardır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi tümevarım yönteminin sakıncalı bir yönü olarak ileri sürülmektedir?

a-) Duyulara dayalı bilgi edinme yolu olan gözlemden yararlanılması
b-) Doğanın akışına müdahale edilmeyip, gözlenecek nesnelerin doğanın kendi akışı içinde ortaya çıkmasının beklenmesi
c-) Bütünün sınırlı sayıdaki elemanıyla ilgili deneyimlere dayanarak bütün hakkında yargıya varılması
d-) Genellemenin herhangi bir olguya dayanmadan, akıl ve mantık ilkeleriyle yapılması
e-) Doğadaki her olayın bir nedeni olduğu varsayımının temel alınması

6-) Bir araştırmayı tamamladığım zaman, sonuçlarımı ve dayanaklarımı önce, meslektaşlarımın katıldığı bilimsel toplantılarda sunarım. Eğer bir yanlış veya bir eksiklik bulunmazsa, çalışmamı makale haline getirip bir dergiye yollarım. Derginin editörler kurulu makalemi uygun görürse, iki yada üç hakemden görüş ister. Her hakem ayrı ayrı, makalenin yayımlanması hakkındaki görüşünü derginin editörüne bildirir. Hakemler araştırmamda yanlış bulurlarsa, editör bu yanlışları bana yazılı olarak iletir. Ben bu yanlışları düzeltebilirsem eğer süreç yeniden başlar. Ancak bunları düzeltemezsem, aylarca uğraşarak bulduğum sonuçları unutup çalışmaya yeniden başlarım.

Bilimsel çalışmanın bu parçada anlatılan evresi aşağıdakilerin hangisiyle özetlenebilir?

a-) Bilimsel bilgi, bilimsel yönteme uygun biçimde yapılan deneyler sonucu elde edilir.
b-) Farklı bilim dalları arasındaki dayanışma, bilimsel gelişmeyi hızlandırır.
c-) Bilim adamının sahip olduğu dünya görüşü, ne tür bilimsel çalışma yapacağını ve bulgularını nasıl yorumlayacağını etkileyebilir.
d-) Bir bilginin bilimselliğinin yetkili bilim çevresince denetlenip onaylanması gerekir.
e-) Bugün bir takım olguları açıklamada yararlanılan bir bilimsel görüş, zamanla yerini başka bir bilimsel görüşe terk edebilir.

7-) Faydacı ahlak anlayışına göre, en çok sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem, ahlaki bakımdan doğru eylemdir. Dolayısıyla bir eylemi doğru veya yanlış değerlendirmek için öncelikle o eylemin, ilgili kişilerin bütününe sağladığı hazlara ve getirdiği acılara bakmak gerekir.

Bu parçaya göre, faydacı ahlak anlayışı bir eylemin ahlaki bakımdan doğru olup olmadığını değerlendirirken aşağıdakilerin hangisini ölçüt alır?

a-) Eylemin sonuçlarını
b-) Eylemde bulunan kişilerin niteliklerini
c-) Eylemin hangi koşullarda gerçekleştirildiğini
d-) Toplumun eylemde bulunan kişiye karşı tutumunu
e-) Eylemin hangi amaçla yapıldığını

8- ) İnsanların düşünce ve görüşlerini serbestçe ifade etmesi, doğruların ve gerçeklerin ortaya çıkmasına ve kavranmasına katkıda bulunur. Bir düşünürün dediği gibi, “DÜŞÜNCELERİN SAVUNULMASINDAN GERÇEKLER DOĞAR”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu görüşü destekler?

a-) Devletin ekonomik alana müdahalesinin azaldığı, bireylerin serbestçe ekonomik girişimde bulunduğu dönemlerde toplumsal refah yükselmiştir.
b-) Bilim ve felsefedeki başlıca ilerlemeler, düşünce ve inanç özgürlüğünün olduğu dönemlerde ve ülkelerde gerçekleşmiştir.
c-) Bireyin yeteneklerini özgürce geliştirdiği eğitim ortamlarında, dünyada iz bırakan sanatçılar yetişmiştir.
d-) Bireylerin yurttaş olarak haklarının korunduğu toplumlarda oluşan güven ortamı, insanların daha üretken olmalarını sağlamıştır.
e-) Çeşitli düşünce ve görüşlerin bir arada yaşaması ilk önce, değişik kültürlerle iletişim imkanı bulan toplumlarda görülmüştür.

9-) Aristoteles, yönetim biçimlerini anlatırken şöyle demektedir.”Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça karşılanan bir şölenin, tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki, bir çok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur yada kıstırılır. Kötü bir anında olan yada konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır .Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her bir kişinin aynı anda aynı duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmasını ayarlamak güçtür. “

Aristoteles, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

a-) Yönetim yetkisinin bir çok kişiye dağıtılmasının iktidar kavgasını önleyeceğini
b-) Devlet işlerinde iş bölümünün, halk arasındaki dayanışmayı artıracağını
c-) Yönetim sorumluluğunun bir gruba paylaştırılması gerektiğini
d-) Kişilerin grup içinde, yalnız başlarına olduğundan daha duygulu davrandıklarını
e-) İnsanın, mutluluğa ancak topluluk içindeyken erişebileceğini

10-) Bir tabloda gökyüzünün mavi, otun yeşil olmasını bekleyen kimseler, tabloda başka renkler görünce şaşırırlar. Oysa mavi gök ve yeşil cayırlara ilişkin her şeyi unutmayı denesek, dünyaya sanki başka bir gezegenden şimdi gelmişçesine bakıp onu ilk görmüş gibi olsak, işte o zaman nesneler değişik renklerle görünürlerdi bize. Ressamlarda bazen başka bir gezegenden gelmiş gibi, dünyayı yepyeni bir gözle görmemizi isterler. Bize, doğadaki varlıkların güzelliklerini öğretenler de yine onlardır. Onları izleyip, onlardan bir şeyler öğrenirsek, pencereden dışarı bakmak bile heyecan verici bir serüvene dönüşecektir.

Bu parçada, sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

a-) Sadece, güzel olması amacıyla yapılması
b-) Bir benzerinin olmaması
c-) Belirli bir sanat akımının izlerini taşıması
d-) Sanatçıların öz ve biçim arasında kurduğu dengenin bir sonucu olması
e-) Dünyayı, alışık olunandan farklı bir anlayışla yansıtması

Cevap Anahtarı :

 1. A
 2. E
 3. D
 4. B
 5. C
 6. D
 7. A
 8. B
 9. C
 10. E
 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: 2000 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
 • Dosya Boyutu/Türü: 28 KB/ Word
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir