Sponsorlu Bağlantılar

KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

REHBERLİK NEDİR?
Geleneksel eğitim sistemlerinin öğretim ve yönetim süreçlerine önem veren, öğrencilerin akademik gelişimlerini ön plana alan yaklaşımların yetersizliğini gidermeyi amaçlayan, öğrenci kişilik hizmetlerinin bir grubunu oluşturan ve eğitim sürecinin tamamlayıcı bir parçası olarak kabul edilen rehberliğin çok çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
“Rehberlik, bireye kendi istek ve imkanları ile toplumda kendisine açık gelişme imkanları ve beklentileri tanıması ve bunları en iyi biçimde uzlaştırabilmesi için bireye yapılan profesyonel, sistematik bir yardımdır. Devamını Oku “KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık”

KPSS Rehberliğin İlkeleri

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Rehberliğin İlkeleri

Rehberlik anlayışını oluşturan ilkeler doğrudan doğruya psikolojik danışma ve rehberliğin dayandığı temel ilkeleri içermektedir.
1- Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
Rehberlik, bireye seçme özgürlüğü tanıyan çevrelerde var olabilir. Rehberliğin görevi, bireyin bu özgürlüğünü kullanabilmesi için seçenekleri algıya bilmesine ve doğru tercihler yapmasına yardımcı olmaya çalışmaktır.

2- İnsan saygıya değer bir varlıktır. Saygı bir başkasını, değerli bir varlık olarak algılamak, onun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak demektir. ‘Bir başkası” kavramı; dinini, ırkını, cinsiyetini, sosyal sınıfını, Devamını Oku “KPSS Rehberliğin İlkeleri”

KPSS Rehberliğin Eğitimdeki Yeri

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Rehberliğin Eğitimdeki Yeri

Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma ve eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturduğu çoğunlukla kabul edilmektedir. Bu durum rehberlik ve eğitim arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamaktadır.
Çağdaş bir eğitim, rehberlikten hız alan bir anlayışı Devamını Oku “KPSS Rehberliğin Eğitimdeki Yeri”

KPSS Rehberlik ve Diğer Alanlar

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Rehberlik ve Diğer Alanlar

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, eğitimden başka diğer sosyal bilimler arasında da yakın ilişki ve işbirliği vardır. Rehberliğin diğer bilim dalları, ile olan ilişkisi rehberliğin “disiplinler arası” temellerini oluşturmaktadır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireyin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını karşılamaya dönük psikolojik Devamını Oku “KPSS Rehberlik ve Diğer Alanlar”

KPSS Rehberlik Hizmetinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Rehberlik Hizmetinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları

1- Öğrencilerini duruma alıştırır:
Öğretmenler derslerini işlerken, rehberlik hizmetleri kategorisine giren bazı hizmetleri de yerine getirmiş olurlar. İyi bir öğretmen ders yılı başında hemen derse başlamaz. Örneğin, bir öğretmen dersine ilk başladığı gün öğrencilerine kendisini tanıtır. Onların kendilerini tanıtmalarını sağlayabilir ve böylece sınıfta samimi bir havanın yaratılması için bir başlangıç yapmış olur. Derse başlamadan önce, işleyeceği konuların kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumları, bunların gelecekteki önemi ve yararları, kısaca dersin amacı hakkında açıklama yapmalıdır. Çünkü, öğrenci öğretmenin amacını bilirse o konuya karşı ilgisi artar. Ayrıca, hangi konuları nasıl Devamını Oku “KPSS Rehberlik Hizmetinde Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları”

KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir?

Rehberlik ve psikolojik danışmanın ne olup ne olmadığı, ilkeleri, amaçları, sınırlılıkları ve yararlandığı bilim dallarından yukarıda bahsedilmiştir. Bunlara dayanarak rehberlik ve psikolojik danışmanın okullarda neden gerekli olduğu hususlarına bir göz atalım.

Bu hususları şöyle sıralayabiliriz:
Okul çeşitlerinin artması; Yaşamın gittikçe karmaşık bir yapı alması, hayata adam yetiştirmek ve hazırlamakla yükümlü olan okulların çeşidini de artırmıştır İlköğretimi bitiren bir çocuğun girebileceği bir çok orta dereceli okul mevcuttur. Bu okulların her birisinin giriş koşulları ve öğrenciye sağladığı avantajlar farklı farklıdır. Çocuğun ve ailesinin bu hususlarda yanlış bilgiler edinmemesi ve bocalaması için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır. Devamını Oku “KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Neden Gereklidir”

KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler

Categories Eğitim Bilimleri

A- Gözlem
Gözlem insanın var olduğu günden beri evrendeki canlı ve cansız varlıklar ve bunların özellikleri hakkında bilgi toplamak için kullanılan bir yöntemdir.Gözlem, günümüzde bilimsel çalışmalarda başvurulan modern bir tekniktir. Gözlem, bilimsel çalışmalarda veri toplamada ilk teknik olarak kullanıldığı çalışma sonunda toplanan bilgilerin güvenirliliğini, geçerliliğini kanıtlamak ve kontrol etmek içinde kullanılmaktadır.

Gözlem Türleri:
1- Gelişigüzel gözlem
2- Sistemli gözlem ya da sistematik gözlem
B- Olay Kaydı
Olay kaydı bir olayla ilgili gözlemin kaydedilmesi tekniğidir. Çoğunlukla öğretmenlerin öğrencilerini gözlemlerken kullandıkları bir tekniktir. Amacı öğrenciyi tanımak problemlerini belirlemek,öğrencilerin yarattığı ya da karıştığı olayları saptamak ve bu olayın nedenlerini araştırmak ve bu olayı yorumlamaktır. Bir başka deyişle olay kaydı öğrencinin olumlu ve olumsuz davranışlarını, başından geçen olay ve bunların, nedenlerini yerinde ve anında kaydetme yöntemidir. Devamını Oku “KPSS Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Yöntem ve Teknikler”

KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Egitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Ölçme bir tanımlama işlevidir. Geniş anlamda ölçme belli bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse olma derecesinin sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Örneğin; belli bir gündeki sıcaklığın kaç derece ya da bir çocuğun boyunun kaç cm olduğunu belirtmek birer ölçmedir.
Belli bir özelliğe sahip olup olmama ya da sahip oluş derecesi bakımından bireyler arasında farklar vardır. Fark kavramı ölçme için temeldir. Bir anlamda ölçme farktan doğmuştur. Bütün insanlar aynı zekâ düzeyinde olsaydı, aynı uzunlukta olsaydı ölçme diye bir şey söz konusu olamazdı. Devamını Oku “KPSS Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”

KPSS Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Categories Eğitim Bilimleri

YAZILI YOKLAMALAR
Öğrencilerin yöneltilen soruların cevaplarını düşünüp hatırlayarak ve cevabı organize ederek yazdığı bir sınav türüdür. Öğretmenlerin ve öğrencilerin alışık olduğu bir sınav türüdür. Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. Bunun nedeni, hazırlanmasının kolay olması, iyi bilinen bir sınav olması diğer sınav türlerinin yeterince bilinmemesi ve bir uzmanlık gerektirmemesidir. Yazılı yoklamaların en önemli tarafı (avantajı) bilgi düzeyinin üstündeki üst düzey zihinsel işlemler (uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, organize etme, Devamını Oku “KPSS Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları”

KPSS Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri

Categories Eğitim Bilimleri

KPSS Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri

Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri
Öğrencinin vereceği cevabın sınırlı ve kısa olduğu sorulardır. Bu tür sınavda çok sayıda soru sorularak kapsam geçerliği artırılabilir. Fakat sorular “kavrama” düzeyinde olduğu için alt düzey hedef alanını ölçmeye ağırlık verdiğinden ölçmenin geçerliğini zayıflatır. Puanlamaya katılan hatalar azaldığı için güvenirliği yüksektir. Devamını Oku “KPSS Yazılı Yoklamalarda Kullanılan Soru Tipleri”