Sponsorlu Bağlantılar

Uluslararası Mali İlişkiler

Categories AÖF 4.Sınıf

AÖF 4.Sınıf Uluslararası Mali İlişkiler Konu Özetleri

ULUSLARARASI FİNANSMAN KAVRAMI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER

Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümetlere yapılan uzun vadeli, düşük faizli kredilerdir.

Milletlerarası kurumlar tarafından yapılan finansmanlar, özel satıcı kredileri, yabancı özel yatırımlar belli başlı uluslararası finansman şekillerini oluşturmaktadır.

Uluslararası yardım, yapılan ödeme karşılığı hiçbir geri ödeme talep edilmemesi durumunda söz konusudur.

Uluslararası yardımlar genellik sosyal, politik, ekonomik amaçlarla gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptıkları yardımlardır.

Uluslararası yardım türlerini:- İkili ve çok taraflı yardımlar Mali yardım, teknik yardım, gıda maddeleri yardımı- Bağış ve ödünç şeklindeki yardımlar- Proje ve program yardımları- Bağlı ve serbest yardımlar olmak üzere sınıflayabiliriz.

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere niçin uluslararası yardımda bulundukları sorusuna gelince, bunları da siyasi, ekonomik, insancıl ve ahlaki düşüncelere dayalı olmak üzere özetleyebiliriz.

Az gelişmiş ülkelere yapılan sermaye transferleri gittikçe ticari bir görünüm kazanmış ve böylece de yardım nitelik itibariyle borca dönüşmeye başlamıştır.

Dış borçlanma, yurt içi kaynak artışındaki açığı gidererek sermaye birikimini hızlandırır ve iktisadi kalkınma üzerinde olumlu etki yapar.

Tabi bunun için söz konusu kredinin tüketim için değil üretim ve istihdam artırıcı yönde kullanılması gerekir.

*Uluslararası Finansman Kavramı ve Az Gelişmiş Ülkeler

Finansman açığı; ödeme dengesi açığı metodu, tasarruf-yatırım açığı, hakim model açığı, ekonominin kullanma gücü, uyumlaştırılmış metot olmak üzere beş çeşit metotla hesaplanabilmektedir.Bir gelişmiş ülkeden, az gelişmiş bir ülkeye hibe, borçlanma veya ihraç kredileri şeklindeki dış finansmanın, kendi ekonomileri üzerindeki gerçek yükü az gelişmiş ülkelere sağladığı gerçek yardım nedir?

Bu sorunun cevabı, her kaynak ülkenin ve her alıcı ülkenin ekonomileri farklılıklar gösterdiğinden kolay değildir.

O halde her olayın ayrı ayrı ele alınarak incelenmesi gerekmektedir. Bununla beraber son yıllarda da yapılan çalışmalar konunun açıklamasına “net sermaye yöntemi” ve “belli bir iskonto oranına göre bugünkü değer” açılarından yaklaşılmak suretiyle, birtakım ortak noktalar getirmiştir.

Az gelişmiş ülkelere yapılan finansman hibe payının çeşitli olasılıklara göre Prof. Ohlin tarafından ne olacağı hesaplanmıştır.

*Uluslararası Finansman Teknikleri

Uluslararası finansmanları çok çeşitli biçimlerde sınıflamak mümkündür.Bağlı ve serbest finansmanlar olarak ele aldığımız bir sınıflamada bağlı finansman, bir alacaklı ülkenin diğerine verdiği krediler ancak o alacaklı ülkeden satın alınacak mallar için kullanılabilir şeklinde tanımlanabilir.

Böyle bir şart yoksa finansmana bağlı değildir.Program kredileri belirli bir projeye bağlı olmayan, fakat kullanım gayeleri tespit edilmiş olan kredilerdir.

Proje kredileri ise belirli bir yatırım Devamını Oku “Uluslararası Mali İlişkiler”

Gayri Safi Milli Hasıla Gelişimi

Categories AÖF 4.Sınıf

ÜNİTE 2 GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA GELİŞİMİ

Üretim, gelir ve harcama olarak üç yöntemle hesaplanır.

GSMH: Genellikle bir yılda bir ülkenin sahip olduğu kaynaklarla üretilen tüm tamamlanmış malların piyasa değeridir.
GSYIH: Genellikle bir yılda bir ülke sınırları içersinde üretilen tüm tamamlanmış malların piyasa değeridir.

GSMH’ YA dış alem net faktör gelirleri dediğimiz isçi dövizi, kar transferleri borç faizleri gibi gelir ya da giderlerin eklenmesi ile elde edilir. En yüksek kişi basına geliri elde eden ülke Lüksemburg, en düşük kişi basına geliri elde eden ise Etyopya’dir.

Satın Alma Gücü Paritesi: Farklı ülkelerin ulusal paraların eşit değerini ifade eder.
GSYIH’nin Sek törel ve Bölgesel Dağılımı
GSYIH içindeki payı sürekli azalan sektör tarımdır Devamını Oku “Gayri Safi Milli Hasıla Gelişimi”

Osmanlı Ekonomisi

Categories AÖF 4.Sınıf

 Ünite:1 DÜNYA İMPARATORLUĞUNUN SORUNLARI
16.-18. YÜZYILLAR ARASI KLASİK DÖNEM OSMANLI EKONOMİSİ

Osmanlı imparatorluğun ’da kapitalizm öncesi hâkim üretim tarzı vergisel üretim tarzı idi.
Dirlik: Has, tımar ve zeamet topraklarının genel adidir.

Has: Geliri 100 000 akçeden fazla olan genellikle üst düzey bürokratların maaşı karşılığında kendilerine tevcih edilen tımar topraklarına verilen genel isim.

Zeamet: Geliri 20 000 ile 100 000 akçe arasında olan bürokratların maaşı karşılığında kendilerine tevcih edilen tımar topraklarına verilen isim

Tımar: Geliri O ile 20 000 arasında olan bürokratların maaşı karşılığında kendilerine tevcih edilen tımar topraklarına verilen isim
Ekonominin temel olgusu toplum ihtiyaçlarını karşılamaktı. 16-18 yy.’da Osm Dev’in dış siyasetinde öncelik saray, ordu, nüfusun ve loncaların ihtiyaçlarını karşılamaktı. Devlet ithalatı destekliyordu.

Avrupa’nın Artan Etkisi:

Osmanlı’nın 16 yyda karsılaştığı sorunlar

-Avrupa ülkelerinde askeri teknolojinin gelişmesi ve Osm’nin batıya doğru genişlemesinin durması

-Avrupa’da tarımsal urun talebinin artmasıdır.
Fiyat enflasyonun tek sebebi Osm’nin bütçe açıklarını karşılamak amacıyla sikkeleri tahsis etmesidir. Vergilerin değeri azalınca, devlet bütçe açıklarını kapatmak için yeni vergiler koydu. Bu da halkı fakirleştirdi. Tımar sistemi çözülmeye başladı.

Tımar sistemi işlevini yitirince Osmanlı tarım vergilendirmek için iltizam sistemi yaygınlaştırıldı. Devlet belirli bir yörenin vergi toplama yetkisini açık arttırma yöntemi ile mültezim denilen kişilere ihale ediyordu.

SANAYI DEVRIMININ ETKISI ALTINDA 19.YY MERKEZ-ÇEVRE ANTLASMASI

18 yyda İngiltere ticaretle uğraşmaya başlamış demir-çelik ve başka üretim dallarına girerek dünyanın ilk sanayi Devamını Oku “Osmanlı Ekonomisi”

Siyasal Güç Olarak Baskı Grupları

Categories AÖF 4.Sınıf

ÜNİTE 8 SİYASAL GÜÇ OLARAK BASKI GRUPLARI

1. Kitle baskı gurupları gücünü üyelerinin sayısından ve örgütlenme düzeyinden alırlar. Disiplin bürokratik yapı.

2. Kitle baskı gurupları işçi sendikalarıdır.

3. Gücünü üyelerinin çokluğundan değil üye niteliklerinden alan baskı gurupları kadro baskı guruplarıdır.

4. Otoriter totaliter baskı gurubu yapısına faşist örgütler örnekverilebilir. Komunist ve sosyalist partiler.

5. İngiliz işçi partisi olup 1927 yılına kadar parti sendika kooper sosyalist derneklerden ibarettir.

6. Baskı gurupları kendilerine iletilen Devamını Oku “Siyasal Güç Olarak Baskı Grupları”

Siyasal Güç Olarak Partiler

Categories AÖF 4.Sınıf

UNİTE 7 SİYASAL GÜÇ OLARAK PARTİLER

1. Kadro partileri ekonomik açıdan güçlü toplum kesim temsilcileri.

2. İşçi sınıfının mücadelesi sonucu oy hakkının yaygınlaştırılması ile birlikte. Çıkan farklı yapıdaki partilere kitle yığın partileri denmekte. Kadro partilerinin temel taşları komiteler ve ocaklar gelir.

3. Kadro partilerinde ağırlık meclis guruplarıdır. Parti disiplini ve merkez oteritesi zayıfdır. İdeolojiye verilen önem azdır.

4. Kitle partilerinin etkinlikleri ve süreleri daha yaygındır. Birbirlerine bağlı genel meclis ile meclis gurubu arasında geniş Devamını Oku “Siyasal Güç Olarak Partiler”