Ünite:16 Maliye Politikası

Categories AÖF 4.Sınıf

MALİYE POLİTİKASI ÜNİTE-16

Fonksiyonel gelir dağılımı çeşitli üretim faktörlerinin üretime katılması sonucunda milli gelirden aldıkları payı yani milli gelirin ücret faiz rant ve kar arasındaki dağılımını ifade eden bir kavramdır.

Kişisel gelir dağılımı fonksiyonel gelir dağılımının bir sonucu olup milli gelirin kişiler veya tüketici birimler (aileler) arasındaki dağılımını gösterir.

Sektörel gelir dağılımı çeşitli üretim faktörlerinin sosyal hasıladan aldıkları payları sektörler itibariyle gösterir.

Bölgesel gelir dağılımı bir ülkenin çeşitli bölgeleri açısından kişi başına düşen gelir farklılıklarının açıklanmasına yarar.

Devletin piyasa mekanizmasının işleyişine müdahalesi sonucu ortaya çıkan gelir dağılımı kavramı ikincil gelir dağılımıdır.

Birincil gelir dağılımı belirli bir dönem içinde piyasa sürecinin oluşturulduğu gelir dağılımıdır.

Vergilerin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla geliştirilen lorenz eğrisi yönteminde yatay eksende gelir sahiplerinin yüzdesi , dikey eksende gelirin yüzdesi yer almaktadır.

Lorenz eğrisi kişisel gelir dağılımının ölçülmesi amacıyla kullanılır.

Belirli bir döneme ait tüm vergi gelirinin kişilere ,bölgelere ,branşlara ,üretim faktörlerine v.s. ‘ye dağılımını ifade eden kavram toplam vergi yükü dağılımıdır.

Vergi harcaması devletin çeşitli şekillerde bazı vergi gelirlerinden vazgeçmesidir.

Vergi kapasitesi bir ekonominin veri üretim düzeyinde ve vergi yasaları çerçevesinde sağlayabileceği vergi gelirleridir.

Vergi gayreti vergi yükümlüsünün vergiye uyma çabasıdır.

Vergi istisnası verginin konusu açısından sağladığı avantajlardır.

Vergi sisteminin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin bağlı olduğu faktörler:
—-Vergi istisna ve muafiyetlerinin yapısına
—-Vergi tarifelerinin yapısına
—-Belli vergilerin toplam vergi hasılatındaki payına
—-Belli vergilerin yansıma derecelerine

Gelir vergisinin uygulamada dağılım politikasına ilişkin etkinliğini sınırlandıran faktörler:
—-Vergi kaçakçılığı
—-Vergi kolaylıkları
—-Yatırım indirimi
—-Vergiye tabi kazanç ve iratların kapsamının dar tutulması

Gelir vergisinde artan oranlı tarife yapısı dağılım politikası açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Özellikle veraset ve intikal vergileri çağdaş devletlerin bütçeleri içindeki mali önemi düşük olmasına rağmen servet ve gelir dağılımını denkleştirme konusunda etkin bir araç olma özelliklerini günümüzde de devam ettirmektedir.

Devlet depresyonla mücadele mücadele etmek amacıyla bütçe açığı verir ve bunu borçlanmayla finanse etmek isterse konjonktür politikasına ters düşülmemesi ve yeniden gelir dağıtımı sorununun olumsuz anlamda ortaya çıkmaması için borçlanmanın merkez bankasından yapılması gerekir.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Ünite:16 Maliye Politikası
  • Dosya Boyutu/Türü: 25 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir