Sponsorlu Bağlantılar

Yaşlıların Bakımı, Gözetimi ve Korunması

Categories AÖF 3.Sınıf
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Yaşlıların Bakımı, Gözetimi ve Korunması

Kimler, neden yaşlı olarak kabul edilir?

• 65 ve daha yukarı yaşlarda olanlar genel bir yaklaşımla yaşlı olarak nitelendirilir.

Yaşlılara yönelik sosyal politikalara duyulan gereksinim, yaşadığımız dönemde hangi nedenlere çoğalmıştır?

• Yaşlıların sosyal politikalara konu olmalarının temelinde çeşitli nedenler bulunur. Bunların başlıcaları; nüfus yapısındaki değişim, sosyal güvenlik sistemlerindeki gelişme, aile yapısındaki değişim, ekonomik nedenler, hümaniter nedenler, demokratik yönetimlerin yaygınlaşması ve sosyal hukuk devleti ilkesinin benimsenmesi olarak sıralanabilir.

Yaşlıların bakılmalarını, gözetilmelerini ve korunmasını öngören politikaların, ulusal ve uluslar arası bağlamda hukuki dayanakları nelerdir?

• Yaşlıların korunmasını öngören ilkeler, sosyal politikaların uluslararası kaynaklarında daha çok, sosyal sigortalar kolu kapsamında irdelenmiştir.

• T.C. Anayasası’nın “Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir” hükmü ülkemizde yaşlılara yönelik ulusal sosyal politikaların temel hukuki dayanağını oluşturur. Bu hüküm doğrultusunda hazırlanıp, yürürlüğe konulan çeşitli mevzuat konunun bu bağlamda ki hukuki çerçevesini oluşturur.

Yaşlıların bakılmalarını, gözetilmelerini ve korunmalarını öngören politikalarla hangi hedeflere, hangi araçların yardımı ile ulaşılabilir?

• Yaşlılara yönelik sosyal politikalarla sosyal denge, sosyal adalet, sosyal bütünleşme ve sosyal gelişmenin sağlanması hedeflenir.

• Toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları ile koşullarının, yaşlılara yönelik politikalar üzerinde izleri bulunur.

• Sosyal politikalarla yaşlılar; bir gelir güvencesine sahip kılınarak, istihdam edilmelerine yardımcı olunarak, çalışma yaşamında ayrımcılığa karşı korunarak, kurumsal bakım ve gözetim hizmetleri verilerek, sağlık yardım ve hizmetlerinden yararlandırılarak, sosyal hizmetler sağlanılarak korunmaya çalışılır.

Türkiye’de yaşlı nüfus hangi özellikleri taşımakta ve izlenilen sosyal politikalar hangi yönde biçimlenmektedir?

• Türkiye’de yaşlılar sayısal olarak sürekli çoğalmaktadır. Hiç evlenmemiş, boşanmış ya da eşi ölmüş yaklaşık 1 milyonu aşkın yaşlının bakım, gözetim ve korunma gereksinimi içinde olduğu düşünülebilir. Ailelerin bu bağlamdaki koruma işlevleri kentleşme ve sanayileşme sürecinde azalmaktadır.

• Türkiye’de yaşlılara yönelik politikalar, büyük ölçüde sosyal sigorta kurumları ve SHÇEK tarafından taşınmaktadır. Yerel yönetimlerin ve gönüllü kuruluşların bu politikalara katkıları çok azdır.

SORULAR

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, kronolojik yaş ölçütünün üstünlükleri arasında yer almaz?

a. Kullanımının basit olması
b. Göreli olarak objektifliği
c. Somut bir gösterge niteliği taşıması
d. Yaygın olarak kullanılması
e. Bireysel özellikleri yansıtması

2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfus tanımının kapsamı içinde yer almaz?

a. 55-65 yaş grubunda olanlar
b. 60-65 yaş grubunda olanlar
c. 65-70 yaş grubunda olanlar
d. 65 den daha yukarı yaşlarda olanlar
e. 70 den daha yukarı yaşlarda olanlar

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik sosyal politikalara duyulan gereksinimin nedenlerinden birisi değildir?

a. Nüfus yapısındaki değişim
b. Sosyal güvenlik sistemlerindeki gelişme
c. Aile yapısındaki değişim
d. Demokratik yönetimlerin yaygınlaşması
e. Çalışma yaşamında esnekleşme

4. Nüfus yapısındaki değişim ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

a. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde doğum oranları azalmaktadır.
b. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde ölüm oranları azalmaktadır.
c. Tüm ülkelerde ortalama yaşam süresi uzamaktadır.
d. Ekonomik yönden gelişmemiş ülkelerde ölüm oranları çoğalmaktadır.
e. Ekonomik yönden gelişmemiş ülkelerde ortalama yaşam süresi kısalmaktadır.

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik harcamalarını çoğaltmaz?

a. Özel sigorta uygulamalarının yaygınlaşması
b. Erken emekliliğin özendirilmesi
c. Yaşlılık sigortasından yararlanma koşullarının ağırlaştırılması
d. Sosyal güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması
e. Sosyal güvenlik sistemlerinin kişiler ve riskler yönünden kapsamının gelişmesi

6. Yaşlı nüfusun aktif nüfusa katılma oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Genelde yükselmektedir.
b. Genelde düşmektedir.
c. Gelişmiş ülkelerde yükselmektedir.
d. Gelişmemiş ülkelerde düşmektedir.
e. Gelişmiş ülkelerde düşmektedir.

7. Korunmaya, bakıma ya da yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetler ve bu faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla 1983 yılında, 2828 sayı ile yürürlüğe konulan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu
b. Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
c. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
d. Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları Kanunu
e. Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları Sosyal Hizmetler Kanunu

8. 1976 yılında yürürlüğe konulan 2022 sayılı Kanun, kaç yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanılmasını öngörür?

a. 60
b. 65
c. 70
d. 75
e. 80

9. Aşağıdakilerden hangisi, yaşlılara yönelik sosyal politikaların hedefleri arasında yer almaz?

a. Sosyal denge
b. Sosyal adalet
c. Sosyal örgütlenme
d. Sosyal bütünleşme
e. Sosyal barış

10. Ülkemizde en çok özel huzurevi kimler tarafından işletilmektedir?

a. Vakıflar
b. Belediyeler
c. Azınlıklara ait kuruluşlar
d. Dernekler
e. Gerçek kişiler

CEVAPLAR

1 2 3 4 5
D E D C
6 7 8 9 10
B C B C E

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Yaşlıların Bakımı, Gözetimi ve Korunması
  • Dosya Boyutu/Türü: 23.5 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir