Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma Ekonomisi-İşsizlik

Categories AÖF 3.Sınıf
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

İşsizlik

Vergilerin emek piyasaları ile ne tür ilgisi vardır?

• Vergiler, kamunun harcamalarını finanse etmekte kullandıkları başlıca gelir kaynağıdır. Vergi oranlarındaki değişme bireylerin çalışma kararını gelir etkisi ve ikâme etkisi ne bağlı olarak farklı yönlerden etkileyebilmektedir.

• Örneğin, vergi oranlarının indirilmesi bireyler için bir ücret (gelir) artışı gibidir. Bu durumda gelir etkisi bireyin çalışma süresini azaltmasına, ikâme etkisi arttırmasına sebep olacaktır.

Kamunun sendikalar ile ilgili yasal düzenlemelerin etkileri nelerdir?

• Sendikalar, kuruluş ve faaliyetleri kanunlara bağlı örgütlerdir. Kamunun sendikalar ve toplu sözleşme düzeni ile ilgili yasalarda kısıtlayıcı olması sendikaların faaliyet ve pazarlık güçlerini azaltırken, kolaylaştırıcı olması tersi sonuç doğurmaktadır.

Asgari ücretin emek piyasaları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

• Asgari ücretin, piyasa dengesinin üstünde belirlenmesi işsizliğe neden olacaktır. Bunun gibi asgari ücretin ekonominin tümünü kapsamayıp bazı sektörlerin uygulamanın dışında tutulması, asgari ücretin uygulanmadığı sektörde ücretlerin düşmesine ve sektörler arasında ücret farklılıklarına sebep olacaktır.

• Öte yandan piyasa denge ücretine eşit veya yakın bir asgari ücret özellikle monopsoncu piyasalarda istihdamın artmasına sebep olacaktır. Ayrıca asgari ücretten gerçekten yoksulların yararlanması durumunda uygulamanın gelir eşitsizliğini azaltması da mümkün olabilecektir.

Kamu işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına neden müdahale eder ve bunun etkileri nelerdir?

• İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yatırımları yapmak aslında işverenler için de sonuçta kâr sağlayacak bir faaliyettir. Ancak işverenlerin yapacakları bu yatırımlar toplumsal açıdan optimum seviyenin altında kalacaktır. Bu nedenle kamunun müdahalesi gereklidir.

• Kamunun bu konuda çıkardığı kanun ve yönetmeliklerle işverenleri iş güvenliği yatırımı yapmaya zorlaması kimi durumda küçük firmaların bu maliyetleri karşılayamamalarına ve piyasadan çekilmelerine sebep olabilecektir. Böyle bir sonuç genelde büyük firmalarda organize olan sendikaların pazarlık güçlerini arttırmalarını sağlayacaktır.

• Öte yandan, kamunun müdahalesi işleri daha güvenli hale getireceğinden daha fazla işçi bu işlerde çalışmak isteyecek, işverenler telaş edici ücret farklılığı vermeksizin daha düşük ücretle işçi çalıştırabileceklerdir.

Kamu emek piyasalarında hangi mekanizmalarla rant sağlar ve bu piyasaları nasıl etkiler?

• Kamu, emek piyasalarında çeşitli yollarla rant sağlayabilmektedir. Bu yolların başında yüksek ücretler gelmektedir. Kamu adına hareket eden politikacılar siyasi kimlik taşıdıklarından tekrar seçilme düşüncesi ile kamu çalışanlarının ücretlerini yüksek tutma eğilimindedirler.

• Kamu, ayrıca, belirli mesleklere girişi kamu lisansına bağlayarak ve gümrük tarifesi kota gibi dış ticaret politikası araçlarını kullanarak emek talebi ve istihdamını etkileyebilmekte, rant oluşturabilmektedir.

İşsizlikle Mücadele Politikaları

İşsizlikle mücadelede temel yaklaşımlar nelerdir?

• işsizlik sorunu karşısında benimsenen yaklaşım ve politikalar ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Bu yaklaşımlar arasında bir uçta işsizlik sorununun çözümünü ekonomik gelişmeye bırakan liberal yaklaşımlar yer alırken, diğer uçta ise bu sorunu toplumsal bir sorun olarak kabul eden ve istihdam politikalarına öncelikli bir yer veren yaklaşımlar bulunmaktadır. Ülkelere, dönemlere ve siyasal iktidarlara göre de toplumlar bu iki uç arasında bir yerde bulunmaktadırlar.

Pasif istihdam politikaları nelerdir?

• Gelişmiş ülkelerde daha yoğun olarak uygulanan pasif istihdam politikaları, işsizliği önlemekten ziyade işsizliğin yarattığı bireysel ve toplumsal alandaki olumsuz sonuçları gidermeye yönelik politikalardır. Bu önlemler genel olarak işsizlik sigortası ve işsizlik yardımlarıdır.

Aktif istihdam politikaları nelerdir?

• Aktif istihdam politikalarının temel amacı, işsizlere yalnızca gelir desteği sağlamak yerine, onların çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmaktır. Aktif istihdam politikaları genelde işsizlikten en fazla etkilenen gruplara ve bölgelere yöneliktir. Öncelikli hedef kitlesi ise, uzun dönemli, genç, kadın, göçmen ve özürlü işsizler gibi emek piyasasında iş

bulma şansları oldukça zayıf olan gruplardır. Bu politikalar arasında, emeğin vasıf seviyesini yükseltici eğitim programları, bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetleri, özellikle okuldan çalışma hayatına geçiş sürecinde büyük zorluklarla karşılaşan genç işsizlere iş deneyimi kazandıracak programlar,istihdam yaratma programları, işsizliğin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde işyerlerinin mali bakımdan desteklenmesi ve girişimciliğin özendirilmesi gibi önlemler yer almaktadır.

Türkiye’de işsizlikle mücadelede ne tür politikalar izlenmektedir?

• Türkiye’de işsizliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması planlı dönemle başlamış olmasına rağmen, şu ana kadar işsizlik sorunuyla mücadelede başarıya ulaşmış etkin bir istihdam politikasının varlığından söz edilemez. Türkiye’de şimdiye kadar hazırlanan kalkınma planlarının tümüne bakıldığında, genelde işsizlik ve istihdam sorununa gereken önemin verilmediği söylenebilir. Planlarda sorunların genel çerçevesi çizilip, ortaya konmakla birlikte; bu sorunların çözümüne ilişkin politikaların çok genel ifadelerle yer aldığı, somut proje ve programların, çok istisnai birkaç program dışında, ele alınmadığı görülmektedir.

• Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizde başarılı sayılabilecek aktif istihdam politikalarına rastlanmamakla birlikte, bu alanda etkisizde olsa bazı programların uygulandığı söylenebilir. Bu çalışmalar, ağırlıklı olarak ülkemizde doğrudan

emek piyasası ile ilgili olan Türkiye iş Kurumu (iş-KUR) tarafından yürütülmektedir. işKUR tarafından uygulanan aktif emek piyasası programlarının başında mesleki eğitim gelmektedir. Bu konudaki çalışmalar 1988 yılında işgücü eğitimi konusunda yürürlüğe giren yönetmelikle başlamış ve işKUR bu alanda etkin bir rol oynamıştır. istihdam garantili ve kendi işini kuracaklara yönelik kurslar düzenlenerek özellikle vasıfsız işsizlere vasışar kazandırılması hedef alınmıştır. işKUR, bu kurslarla vasıfsız işgücüne mesleki eğitim aracılığı ile beceri kazandırarak onları istihdam garantili kurslarla istihdam etmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan açılan kurs alanları ve kursiyerlerin özellikleri illere veya bölgelere göre değişiklikler göstermektedir. işgücü yetiştirme kurslarının dışında, iş ve meslek danışmanlığı ve ısmarlama eğitim programları da işKUR tarafından uygulanan aktif emek piyasası programları arasında yer almaktadır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Çalışma Ekonomisi-İşsizlik
  • Dosya Boyutu/Türü: 24.4 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir