Bankalarin Örgüt ve Çalişma Düzenine İlişkin Esaslar

Categories Banka ve Sigorta Hukuku

Ünite:2 Bankalarin Örgüt ve Çalişma Düzenine İlişkin Esaslar

Bankalar Kanunu’nun öngördüğü şekle uygun olarak kurulmuş bir bankanın, faaliyete geçebilmesi, bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin alınmasına bağlı- dır. Kurulun yaptığı inceleme sonunda bankanın gerekli koşulları sağladığı saptanırsa izin verilmekte, banka bir yıl içinde faaliyete geçmediği takdirde izin geçersiz olmaktadır. Faaliyete geçmediği takdirde izin geçersiz olmaktadır. Faaliyete geçme izni talebinin reddi, kuruluş izninin kendiliğinden geçersiz olmasına neden olmaktadır. Faaliyete geçme kavramı içinde bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü yer almaktadır. Ancak mevduat kabulü bankacılık faaliyeti için zorunlu olmadığı halde, bankacılık işlemleri tüm bankalara özgü karakteristik bir öğedir. Bankalar Kanunu bankaların bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, personel ve teknik donanıma sahip olmaları koşulunu öngörmekte, bu koşulun gerçekleştirebilmesi için de bankanın örgütüne, yönetimine ve çalışma düzenine ilişkin bazı düzenlemeler getirmektedir. Bankalar anonim ortaklık biçiminde kurduklarından, Ticaret Kanunu’na göre anonim ortaklıklarda bulunması zorunlu olan genel kurul, yönetim kurulu ve denetçilerin, bankalarda da zorunlu olarak bulunması gerekmektedir. Bankalar Kanunu bu konuda farklı bir düzenleme getirmemekte, yalnızca bankalara özgü olmak üzere bu organlara ilişkin kimi hükümler öngörmektedir. Bankalar Kanunu, kuruluştan sonra bankanın genel kurul yapısını etkileyecek pay devirlerine ve ana sözleşme değişikliklerine müdahale gereksinimi duymuştur.

Bu müdahale ile gerçekleştirmek istenen, bankanın en üst düzeydeki karar organı olan genel kurulun bankanın güvenirliğine ve itibarına uygun ortaklardan oluşması ile sağlıklı bir yönetim ve denetimle faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktır. Bu amaçla Kanun yüzde on oranını aşan pay edinimleri ile pay devirlerini, yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetleri ile intifa veya rehin hakkı konusu senetlerin devirlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun iznine bağlı tutmaktadır. Kanun, bankaların işlemleri nedeniyle karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, etkin bir iç denetim ile risk kontrol ve yönetim sisteminin kurulmasını da öngörmektedir. Bankalar Kanunu, bankaların Kurulca belirlenecek esaslara uymaları ve Kanun uyarınca konulacak standart oranları gerçekleştirmeleri kaydıyla şube açmalarının serbest olduğunu belirtmektedir. Bankanın güvenilir ve itibarlı bir kurum olarak nitelenebilmesi için, bankanın yönetiminde doğrudan etkin rol oynayacak üst düzey görevlere atanacakların belli bir eğitimden geçmiş, bankacılık ve işletmecilik alanında belli bir deneyim elde etmiş, dürüst ve güvenilir kişiler olması gerektiği kuşkusuzdur. Kanun bu amaçla bir dizi düzenleme getirmektedir. Kanun aynı amaç-la bir yandan bankanın düzenli çalışmasını sağlamak üzere kayıt ve hesapların nasıl tutulacağına ilişkin kurallar getirmekte, öte yandan halkın bankalar hakkında sağlıklı bilgiler almasını sağlamak amacıyla bilançolar, kar ve zarar hesapları ve mali durum ile ilgili raporların yayınlanması esasını kabul etmektedir.

Bankalar Kanunu kara paranın aklanmasını önlemek amacıyla, bankaların kimliklerini ve vergi kimlik numaralarını belgelemeyen müşterilere hizmet vermelerinin yasak olduğunu öngörmektedir. Bankalar güvenilir birer kurum olarak kendilerine güvenen müşterilerinin sırlarını da başkalarına açıklamamak durumundadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir