Banka ve Sigorta Hukuku

Categories Banka ve Sigorta Hukuku

Ünite:1 BANKA VE SİGORTA HUKUKU

Banka Hukuku, banka adı verilen ticari ve mali kurum ile bu kurumun işlemlerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Bankacılık sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeler kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı ve tebliğ biçiminde kendilerini göstermektedir. Banka Hukukunun ilk kaynağını oluşturan kanunların Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkez Bankası Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olarak sıralanması mümkündür. İlgili oldukları ölçüde Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümleri de bankalara ve banka işlemlerine uygulanmaktadır. Söz konusu kanunlardan esas olarak Bankalar Kanunu bankacılık sektörünün örgütlenme şemasını belirlemektedir. Bankacılık sektörünün merkez kuruluşu banka işletmesi olmakla birlikte, bu sektörün en üstünde 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kurulmuş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yer almaktadır. T.C.Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Bankalar Birliği sektörün diğer kuruluşlarıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu genel olarak bankacılık sektörünü gözetip denetlemek üzere kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişidir. Kurum işlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Başkan ve ana hizmet birimleri aracılığı ile yerine getirmektedir.

Devletin para ve kredi politikasını yürütmek görevini üstlenmiş olan Merkez Bankası, aynı zamanda Türkiye’de banknot ihracı imtiyazına da sahiptir. Kamu tüzel kişiliğine sahip bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun temel işlevi bankaları n tasarruf mevduatlarını sigorta etmektedir. Türkiye Bankalar Birliği ise kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur Banka Hukuku’ nun temel kavramını oluşturan banka, girişimlerin gereksinim duydukları finansmanı kredi vermek suretiyle karşılayan ve Bankalar Kanun’ una göre kurulmuş bulunan mali kuruluştur. Bankalar Kanunu, bankaların kuruluşunu Türkiye’ de banka olarak kurulma ve yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye’ de ilk şubesinin açma biçimlerinde ele almaktadır. Banka olarak kurulma koşulları kurul’ dan izin alınması ve bankanın anonim ortaklık biçiminde kurulmasıdır. Anonim ortaklığın ve kurucularının Bankalar Kanunun belirlediği özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’ de ilk şubesini açabilmesi için ise kurul’ dan izin alınması yanında, belli miktarda sermaye getirmesi ile mevduat kabul etme ve bankacılık faaliyetinde bulunmasının yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması koşulları da aranmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir