Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik

Categories Hukuk

Ünite:9 Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik

Amaç 1: Kişilik hakkı kavramının ne anlama geldiğini ortaya koyabilmek

Kişilik hakları, bir kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklardır. O halde bir kimse, kişiliğine dahil olan un surlara örneğin sağlığına, vücut tamlığına, şeref ve haysiyetine, sırlarına, ismine, resmine ve özgürlüklerine karşı hukuka aykırı saldırılarda bulunmaktan kaçınılmasını herkesten ister. Kişilik hakları kişiye bağlı hak olduklarından, başkalarına devredileme dikleri gibi, mirasçılara da geçmezler.

Amaç 2: Kişilik haklarının konusunu tespit edebilmek

Kişilik hakları, bir kişinin “maddi”, “manevi” ve “iktisadi” bütünlüğü üzerindeki mutlak haklarıdır. Kişilik haklarının konusunu üç noktada toplayabiliriz; “maddi bütünlük üzerindeki haklar”, “manevi bütünlük üzerindeki haklar ” ve “iktisadi bütünlük üzerindeki haklar”.

Amaç 3: Hukuk düzenince kişiliğin içe karşı nasıl korunduğunu saptayabilmek

Hukuk düzeni kişiliğin korunması için gerekli önlemleri almıştır. Kişilik içe ve dışa karşı olmak üze re iki türlü korunmaktadır. Kişiliğin içe karşı korunması demek, bir kişinin kişilik haklarının bizzat kendisine karşı korunması demektir. Bu da, kimsenin kısmen bile olsa hak ve fiil ehliyetlerinden vazgeçmesinin ve özgürlüklerini hukuka veya ahlâka aykırı biçimde kısıtlamasının önlenmesi şeklinde olmaktadır.

Amaç 4: Hukuk düzenince kişiliğin dışa karşı nasıl korunduğunu ve bunun için hangi hukuki yollara başvurulabildiğini saptayabilmek

– Kişiliğin dışa karşı korunması ise, kişilik haklarına başkaları tarafından yapılacak hukuka aykırı saldırılara karşı bir kimsenin çeşitli dâvalarla korunmasıdır. Bu dâvalar; tespit, saldırıya son verilmesi, önleme ve tazminat dâvalarıdır. Tazminat dâvaları da maddi ve manevi tazminat dâvaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Amaç 5: Tüzel kişilik kavramından ne anlamamız gerektiğini kavrayabilmek

Hukuk düzeni, gerçek kişilerin yanında bir kişi türü olarak tüzel kişilere da yer vermiştir. Bazı hizmetlerin gerçek kişiler tarafından yürütülmesine imkan bulunamamış olması, tüzel kişilerin kabul edilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Tüzel kişilik, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde örgütlenmiş olup haklara ve borçlara sahip olma iktidarı hukuk düzenince tanınmış bulunan kişi ve mal topluluklarıdır.

Amaç 6: Tüzel kişilik türlerini belirleyebilmek

– Tüzel kişiler bünyeleri itibariyle “kişi topluluğu” ve “mal topluluğu” biçiminde olabilir. Tabi oldukları hukuka göre tüzel kişileri biri “özel hukuk tüzel kişileri”, diğeri “kamu hukuku tüzel kişileri” olmak üzere ikiye ayırırız.

Amaç 7: Tüzel kişiliğin başlangıcını belirleyebilmek

– Tüzel kişilerin insanlar gibi fizyolojik varlığı olmadığından onların kişiliğinin başlangıç anını doğum gibi biyolojik bir olaya bağlamaya olanak yoktur. O halde, bu anın hukuk düzenince belirlenmesi bir zorunluluktur. Tüzel kişilerin hangi anda kişilik kazandıklarını tespit eden sistemler, “serbest kuruluş sistemi”, “izin sistemi” ve “tescil sistemi” olmak üzere üçe ayrılır. Türk hukukunda bu sistemlerden birinin benimsemesi yoluna gidilmeyerek her üç sisteme de yer verilmiştir.

Amaç 8: Tüzel kişilerin sahip olduğu ehliyetleri kavrayabilmek

– Tüzel kişilerin da hak ve fiil ehliyetleri vardır. tüzel kişilerin de hak ehliyeti olmasına karşın; cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış icabı sadece insanlara özgü medeni haklar pek tabii tüzel kişiler hakkında söz konusu olmaz. Aynı şekilde, fiil ehliyetinin koşulları, ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak, tüzel kişiler için geçerli değildir.

Amaç 9: Tüzel kişilerin hangi hallerde sona ereceğini ortaya koyabilmek

– Tüzel kişilerin sona ermesi, biri “infisah (dağılma) “, diğeri “fesih (dağıtılma) ” olmak üzere başlıca iki yoldan gerçekleşir.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Kişiliğin Korunması ve Tüzel Kişilik
  • Dosya Boyutu/Türü: 23 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir