2007 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

Sponsorlu Bağlantılar

2007 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2007 ÖSS de Çıkmış Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2007 Öss Felsefe, 2007 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2007 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2007 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2007 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2007 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları Bulabilirsiniz.

2007 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

1. Başkalarının dertlerini inceleyip kendi dertlerini bil-meyen bilginlerle, çalgılarını akort etmesini bilip de yaşayışlarını akort etmeyi bilmeyen müzikçilerle, ada-letten söz etmeyi öğrenip adaletli davranmayanlarla alay edermiş Kral Dionysius. Bu parçada Kral Dionysius’un alay ettiği belirtilen kişilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bilgilerinin yetersizliği 
B) Olaylara farklı açılardan bakmamaları 
C) Bildiklerini yaşama uyarlamamaları 
D) Öznel olmaları 
E) Olduklarından farklı görünmeleri 

2. Öklid MÖ 323-285 yılları arasında İskenderiye’de ya-şamıştır ve hâlâ yaşamaktadır. Çünkü adı geometriy-le özdeşleşmiştir. Öklid’in başına gelen, adı bir şeyin adıyla özdeşleşen herkesin başına gelmiştir: O şey tanınır, fakat kişinin kendisi unutulur. Jileti herkes bi-lir. Ama onu icat eden Gillette’i (Jilet’i) kimse bilmez. 
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı-labilir? 

A) Bilimsel ürünler yaratıcısından ayrı varlık alanı kazanır. 
B) Bazı bilgiler herkes tarafından bilinir. 
C) Bilimsel bilgileri anlamak için bilginleri tanımak gerekir. 
D) Bilimsel bilgiler doğruluğu test edilmiş bilgilerdir. 
E) Bilimsel bilgiler uygulanabilir bilgilerdir. 

3. Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendine daha fazla değer verilsin diye yapan veya doğruluğu diller-de dolaşmak koşuluyla doğru olan adamdan pek ha-yır gelmez. Oysa sanıyorum Ahmet birçok onurlu iş gördü. Fakat şimdiye kadar bu işleri o kadar gizli tuttu ki onlardan söz etmiyorsam suç benim değildir. Ah-met’i erdemli kılan parlak görünmek isteği değil, par-lak işler görmesidir. 
Bu parçaya göre, iyi işler yapan birinin erdemli olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) İyi olarak anılmasına 
B) Gösterişten sakınmasına 
C) Vicdanen rahat olmasına 
D) “İyi”yi istemesine 
E) Doğru adam olmasına 

4. • Ressam sadece resim yapar, kendi düşüncelerini resme yapıştırmaz. 

• Sanatçı eserini gerçekleştirmesindeki niyetiyle
değil, yalnızca gerçekleştirdiği eserin niteliğiyle
övgüyü hak eder. 
Bu iki yargıdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağı-dakilerden hangisidir? 

A) Sanatçının görevi toplumu aydınlatmaktır. 
B) Sanatçı yaşadığı kültürün etkisindedir. 
C) Sanatta önemli olan, sanat eserinin kendisidir. 
D) Her izleyici sanat eserini kendine göre yorumlar. 
E) Sanatçının niyeti, sanat eserinin niteliğini belirler. 

5. Demokritos, sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen bir araştırmadır başlamış ka-fasında; o güne dek incirlerden almadığı bu koku ner-den gelebilir, diye. Merakını gidermek için, incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş. Sofradan ni-çin kalktığını anlayan hizmetçi kadın gülmüş: “Boşu-na zaman kaybetmeyin, incirleri bal çanağına koy-muştum toplarken.” demiş. Demokritos’un canı sıkıl-mış bu araştırma fırsatını kaçırdığı, bir merak konusu elinden alındığı için. “Hadi be sen de.” demiş hizmetçi kadına, “Keyfimi kaçırdın ama ben yine de bal koku-su incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıra-cağım.” Demokritos’un bu yaklaşımı birçok bilim ada-mı ve filozofta vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bilim adamı ve filozoflarda var olduğu söylenen yaklaşıma ters düşer

A) Olaylara diğer insanlardan farklı bakma 
B) Her şeyin nedenini sorma 
C) Araştırmaktan hoşlanma 
D) Merak duygusunu canlı tutma 
E) Başkalarının düşüncelerini benimseme

6. İmmanuel Kant “Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çı-kabilecek Her Metafiziğe Önsöz” adlı yapıtında, me-tafiziği uğraşmaya değer bulan herkesi “Acaba meta-fizik gibi bir şey hiç olanaklı mıdır?” sorusunu sorma-sının zorunlu olduğuna ikna etmeyi amaçladığını söy-ler. “Eğer metafizik bir bilimse, nasıl oluyor da diğer bilimler gibi genel ve sürekli onay kazanmıyor? Yok, değilse, nasıl oluyor da bilim kisvesi altında, durma-dan böbürlenerek insanın anlama yetisini oyalıyor? Ayrıca diğer bilimler ilerlediği halde o hep aynı yerde dönüp duruyor.” diye devam eder. 
Parçaya göre, Kant’ın metafiziğe yaklaşımının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Bilimle eş değer görme 
B) Reddetme 
C) Sorgusuz sualsiz benimseme 
D) Eleştirel olma 
E) Sistemli olmasını sağlama 7. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok 
Güzel gözler, tatlı diller yok 
Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok 
Ben düşündükçe var dünya, ben yoksam o da yok 
Bu dörtlük, varlık felsefesinde öne sürülen aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemektir? A) Dış dünya bireyden bağımsız olarak vardır. 
B) “Varlık”ın varlığı onu düşünen bireye bağlıdır. 
C) Bazı şeylerin varlığı somuttur. 
D) Soyut varlıklar düşünülebilir varlıklardır. 
E) Sevgi her şeyi var kılar. 
CEVAP ANAHTARI:1.C 2.A 3.B 4.C 5.E 6.D 7.B

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: 2007 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 24.8 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar